Zamek<br />w Kwidzynie
Przyroda Polski PółnocnejCiałopalenieAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latPlebiscyt

Bilety / Bilety

Wysokość opłat jednorazowego wstępu do Zamku w Kwidzynie na trasę po dziedzińcu zamku i wnętrzach z audioprzewodnikiem:

 

Bilet normalny z audioprzewodnikiem – 26,00 zł

Bilet ulgowy z audioprzewodnikiem – 20,00 zł

Bilet normalny – 16,00 zł

Bilet ulgowy – 10,00 zł

 

Bilet rodzinny(2+2) z audioprzewodnikiem - 86,00 zł

 

Bilet rodzinny (2+2) bez audioprzewodnika - 46,00

 

Bilet rodzinny w ramach Karty Dużej Rodziny

 

- bilet normalny - 20,00 zł

 

- bilet ulgowy - 15,00 zł

 

Posiadacze karty wolontariusza - 15,00 zł

 

----------------------------

 

UWAGA!!!

W poniedziałki zamek w Kwidzynie jest nieczynny.

Każdy wtorek jest dniem bezpłatnego wstępu do muzeum. Obowiązuje opłata w wysokości 10,00 PLN za wypożyczenie audioprzewodnika.

 


 

Bilet  3 zamki

 

Bilet normalny - 100,00 zł

 

Bilet ulgowy - 70,00 zł

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.