Zamek<br />w Kwidzynie
Pustułkowa Kamera Przyroda Polski PółnocnejAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 lat11 listopada Narodowe Święto Niepodległości - zapraszamy

REGULAMIN ZWIEDZANIA ZAMKU W KWIDZYNIE

 

TYMCZASOWY REGULAMIN ZWIEDZANIA ZAMKU W KWIDZYNIE

ODDZIAŁU MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU

 

Niniejszy regulamin zwiedzania (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady zwiedzania Zamku w Kwidzynie, mieszczącego się przy ul. Katedralnej 1, 82-500 Kwidzyn, zwanego dalej „Muzeum”. 

1. W  poniedziałek Muzeum jest nieczynne. 

2. Zapraszamy do Muzeum od wtorku do niedzieli.

3. Muzeum jest otwarte w godz. 9:00-15:00. Ostatnie wejście o godz. 14:00. 

4. Orientacyjny czas zwiedzania ok. 1 godz. 

5. Wtorek jest dniem bezpłatnego zwiedzania. Tego dnia nie są pobierane opłaty za bilety wstępu, 

a jedynie pobierana jest opłata za audioprzewodnik w wysokości 10 zł.  

6.  Od środy do niedzieli obowiązują bilety wstępu: 

a) bilet normalny z audioprzewodnikiem — 26 zł 

b) bilet ulgowy z audioprzewodnikiem — 20 zł 

c) bilet normalny bez audioprzewodnika – 16 zł

d) bilet ulgowy bez audioprzewodnika  - 10 zł

e) bilet rodzinny (2+2) z audioprzewodnikiem – 86 zł

f) bilety rodzinne (2+2) bez audioprzewodnika – 46 zł

g) bilety rodzinne w ramach Karty Dużej Rodziny:

- bilet normalny – 20 zł

- bilet ulgowy – 15 zł

h)  posiadacze karty wolontariusza - 15 zł

 i)  dzieci do 7 lat - wstęp bezpłatny

7.  Dostępny jest bilet wstępu „3 Zamki” upoważniający do zwiedzania trzech zamków w 

 Malborku, Sztumie i Kwidzynie. 

 Bilet „3 Zamki” ważny jest 14 dni i uprawnia do zwiedzania od wtorku do niedzieli 

 Muzeum Zamkowego w Malborku Trasą Historyczną z przewodnikiem lub audioprzewodnikiem, 

Zamku w Sztumie z audioprzewodnikiem oraz Zamku w Kwidzynie z audioprzewodnikiem.  

Muzeum Zamkowe w Malborku jest dostępne od wtorku do niedzieli w godz. 9.00 - 15.00 (ostatnie 

wejście o godz. 13.00), Zamek w Sztumie dostępny od wtorku do niedzieli w  godz. 9.00 - 15.00 

(ostatnie wejście o godz. 14.00), Zamek w Kwidzynie dostępny od wtorku do niedzieli w godz. 9.00 – 15.00 (ostatnie wejście o godz. 14.00).

Koszt biletu „ 3 Zamki ” wynosi:

a) bilet normalny - 100 zł

b) bilet ulgowy – 70 zł

8.  Zajęcia edukacyjne prowadzone przez edukatorów muzealnych – wstęp 5 zł

9.  Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 

10. Zalecane jest korzystanie z płynów do dezynfekcji rąk umieszczonych przez organizatora na

 trasie zwiedzania. 

11. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników służb ochrony   i pracowników Muzeum. 

12. Bilety wstępu do nabycia w kasach biletowych oraz online. Uprzejmie prosimy o dokonywanie

 transakcji finansowych kartami płatniczymi. 

13. Dokumenty uprawniające do zakupu biletów zniżkowych prosimy okazywać kasjerowi przed zakupem biletów. 

14.  Bilet zakupiony online należy wydrukować lub okazać w formie elektronicznej. 

15. Teren zamku jest chroniony i monitorowany. Każda osoba zwiedzająca Muzeum 

proszona jest o stosowanie się do określonych zasad bezpieczeństwa. 

16. Na terenach zamkowych obowiązują następujące zakazy: 

a) dotykania eksponatów i elementów dekoracyjnych, 

b) wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki i inne zabezpieczenia, siadania na murach, przepychania się, ślizgania się, głośnego zachowania, stwarzania sytuacji zagrożenia dla ludzi i obiektu, 

c) wnoszenia broni palnej, 

d) wnoszenie niebezpiecznych i ostrych przedmiotów, 

e) wnoszenia bagaży oraz plecaków powyżej wymiaru 40 x 50 cm (uwaga: przed wejściem na teren Muzeum uprawnione do tego służby mają prawo skontrolować wnoszony przez zwiedzających bagaż), 

f) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika), 

g) palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych, 

h) jedzenia i picia we wnętrzach i na wystawach, 

i) zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, 

j) śmiecenie na terenach zamkowych. 

17.  Osoby z psem asystującym mają wstęp do Muzeum, jednak z powodu trudnych przejść,

korytarzy i schodów przejście całej trasy może być w dużym stopniu utrudnione. 

18.  Ze względu na ograniczenia architektoniczne o charakterze historycznym, dostęp do niektórych

 miejsc może być utrudniony dla osób o ograniczonej wydolności i sprawności ruchowej oraz

 poruszających się na  wózkach inwalidzkich. 

19. Z uwagi na nawierzchnię brukową i inne architektoniczne utrudnienia, Muzeum należy zwiedzać 

w  odpowiednim obuwiu. 

20. Na terenie Muzeum zwiedzający mają prawo wykonania fotografii pamiątkowych i filmów amatorskich.

21. Istnieje możliwość wykonania okolicznościowej sesji zdjęciowej w godzinach pracy Muzeum. Zezwolenie należy wykupić w kasie  biletowej w wysokości 120 zł.

22.  Osobom uprawnionym, o których mowa w art. 10 ust. 3a Ustawy o muzeach przysługuje prawo

  zakupu biletów ulgowych po przedłożeniu dokumentu uprawniającego do zniżki.

23. Osoby uprawnione, o których mowa w art. 10 ust. 3b Ustawy o muzeach są zwolnione z ponoszenia opłat za wstęp do Muzeum. Bilety bezpłatne wydawane są w kasie po okazaniu stosownych dokumentów .

24.  Straż Zamkowa, na podstawie uprawnień wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia 

ma prawo do interwencji i wyprowadzenia z miejsca zwiedzania osób nieprzestrzegających zasad zwiedzania Muzeum.

25.  Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektu w niektóre święta oraz inne dni okołoświąteczne wyznaczone przez Dyrektora Muzeum zarządzeniem i umieszczone na stronie internetowej www.zamek.malbork.pl 

 

Postanowienia końcowe:

 

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Muzeum www.zamek.kwidzyn.pl i w kasie Muzeum. 

2. Zakup biletu do Muzeum stanowi akceptację niniejszego Regulaminu. 

3. Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego Regulaminu może być powodem poproszenia zwiedzającego przez uprawnione służby o opuszczenie Muzeum. 

4. Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie Muzeum www.zamek.kwidzyn.pl oraz w kasach Muzeum. 

5. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w kasach Muzeum oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zamek.malbork.pl lub rezerwacja@zamek.malbork.pl 

6. Faktury wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych, które dokonały rezerwacji zwiedzania w systemie online lub dokonały opłaty za wstęp do Muzeum w kasach biletowych. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.