Zamek<br />w Kwidzynie
Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latPustułkowa Kamera CiałopalenieForma funkcja nowoczesność

Edukacja muzealna / Edukacja Muzealna na Zamku w Kwidzynie

Zajęcia w Muzeum w Kwidzynie odbywają się od wtorku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00. Lekcję można zamówić telefonicznie pod numerami telefonów lub mailowo:

 

Zakres tematyczny tel. kontaktowy e-mail
Pracownia Historii i Sztuki  55 646 3794 l.rzepczynski[at]zamek.malbork.pl
Pracownia Etnografii i Archeologii   55 646 3796 j.jezierska[at]zamek.malbork.pl
Edukacja +48 727 522 159        w.rudzka[at}zamek.malbork.pl

 

 


Prosimy podać temat zajęć (patrz: TEMATY ), adres i telefon szkoły, klasę a także nazwisko nauczyciela lub opiekuna oraz telefon kontaktowy, termin spotkania i liczbę uczestników. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Muzeum na życzenie nauczyciela pisemnie potwierdza przyjęcie zgłoszenia.

Nie prowadzimy lekcji z grupami nie zgłoszonymi!

Odpłatność za lekcje:

1. Lekcje muzealne należy zgłaszać z conajmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Uczestnicy lekcji muzealnych biorą udziała w zajęciach na podstawie zakupionych biletów na lekcję muzealną (patrz: CENNIK BILETÓW). Jeśli uczestnicy lekcji muzealnej planują również zwiedzanie wystaw muzealnych są zobowiązani do zakupu dodatkowego biletu wstępu. 
3. Opiekunowie grup są zwolnieni z opłat.

Regulamin:

1. Opiekun ma obowiązek pozostać z grupą przez cały czas trwania zajęć.
2. Czas trwania zajęć od 1 - 1,5 godz.
3. Na zajęcia przyjmujemy jedną klasę – nie łączymy klas.
4. Prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia, grupa spóźniona ponad 15 minut może nie zostać przyjęta.
5. W przypadku rezygnacji z zamówionej lekcji, prosimy o pilny kontakt telefoniczny.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.