Zamek<br />w Kwidzynie
Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latForma funkcja nowoczesnośćPustułkowa Kamera Ciałopalenie

Edukacja muzealna / Tematy lekcji muzealnych

Tematy lekcji muzealnychTematy lekcji muzealnychTematy lekcji muzealnychTematy lekcji muzealnychTematy lekcji muzealnychTematy lekcji muzealnych

Archeologia

 •  „Zawód: archeolog” – archeologia jako nauka i podstawy warsztatu archeologa. (SŚr*);

 •  „Człowiek w epoce paleolitu” – życie codzienne i zdobycze tego okresu (SP I-VIII*);

 •  „Neolit i jego zdobycze”- pierwsze cywilizacje w dziejach ludzkości (SP I-VIII, SŚr*);

 •  „Od siekiery krzemiennej do stalowej”- podstawy wiedzy o epoce kamienia, brązu i żelaza (SP I-VI *);

Etnografia i Historia

 •   „Warsztaty ceramiczne” – tradycyjne metody wytwarzania naczyń i zastosowanie jednej z nich w praktyce (ceramiki ręcznie lepiona) (Ple, SP I-III*) ;

 •   „Warsztaty tkackie” – tradycyjne sposoby tkania i zastosowanie jednej z metod w praktyce ( tkanie na ramkach) (SP I-VIII, SŚr*);

 •   „Średniowieczna broń i uzbrojenie” - militaria, ich typy i rozwój na ziemiach polskich w latach 700 - 1500 n.e. (SŚr*);

 •   „Z chronologią za pan brat” – różne sposoby periodyzacji dziejów ludzkości (SP IV-VIII*);

 • „Na mennonickim szlaku” - o codziennym życiu osadników z Niderlandów w Dolinie Kwidzyńskiej (SP I-VIII*);

 Historia Sztuki

 • „Muzeum- świątynia muz” – Czym jest muzeum i w jakim celu powstało (Ple, SP I-III*);

 • „Ceglane kolosy”- Elementy gotyckiej architektury na przykładzie zamku i katedry w Kwidzynie (SP VI-VII, SŚr*);

 • „Quidin-Marienwerdr-Kwidzyn” – Historia miasta Kwidzyna (SP IV-VIII, SŚr*);

 • „Zamek jako budowla obronna”- o zamkach, ich budowie i funkcji na kwidzyńskim przykładze (SP I-VIII*);

 Przyroda

Zajęcia kameralne

 • „- Zwierzęta Polski Północnej- warsztaty w glinie (Ple, SP I-III)

 

 

*- zajęcia dedykowane dla poziomu szkolnego: Ple – przedszkole, SP – Szkoła Podstawowa (klasy: I-III lub IV-VIII),  SŚr - Szkoła Średnia, Ad - Dorośli


 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.