Zamek<br />w Kwidzynie
CiałopaleniePrzyroda Polski PółnocnejPustułkowa Kamera Plebiscyt

Edukacja muzealna / Wyimki katedralno-zamkowe

Wyimki katedralno-zamkowe

Wyimki katedralno-zamkowe skłonią Cię do bacznego studiowania architektury wyjątkowego zabytku jakim jest jedyny w Polsce zespół katedralno-zamkowy. 

Więcej o obiekcie przeczytasz w wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Kwidzynie

 

Jak wygląda zabawa:

 1. pobierz kartę do gry z wartowni  muzeum Zamku w Kwidzynie (czynna całą dobę) lub z tej strony (link do wersji do wydruku - poniżej tekstu)
 2. wykonaj zadanie i poznaj tajne hasło
 3. wróć  do wartowni  muzeum Zamku w Kwidzynie (czynna całą dobę) aby podając hasło otrzymać skrzynkę i wpisać się do logu.

 

Dobrej zabawy!!

Nie zapomnij zwiedzić katedry i zamku również od środka :)


Premiera gry odbyła się w 2018 roku w ramach Europejskiej Nocy Muzeów. 

Skrzynka dostępna również w serwisie opencaching.pl pod linkiem: https://opencaching.pl/viewcache.php?wp=OP92J4

Warto odwiedzić:

 

Pliki do pobrania

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.