Zamek<br />w Kwidzynie
Przyroda Polski PółnocnejPustułkowa Kamera EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2022 w Muzeum Zamkowym w Malborku z oddziałami w Kwidzynie i SztumieForma funkcja nowoczesność
16-03-2020

Informacje / Trwa nabór na wolne stanowisko pracy - rzemieślnik

Trwa nabór na wolne stanowisko pracy - rzemieślnik

MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY


1. Nazwa stanowiska pracy: rzemieślnik MZM O/ Kwidzyn
2. Rodzaj umowy : umowa o pracę poprzedzona okresem próbnym
3. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
 

4. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie średnie techniczne;
- co najmniej 2-letni staż na stanowisku o pokrewnym charakterze pracy;
- posiadanie prawa jazdy kat. B.


5. Wymagania dodatkowe:
- ukończone 21 lat;
- mile widziane uprawnienia elektryczne do 1 kV SEP;
- umiejętność pracy w zespole;
- doświadczenie w wykonywaniu napraw ślusarskich, malarskich;
- umiejętność podstawowych napraw elektrycznych i hydraulicznych;
- umiejętność organizacji pracy własnej.


6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a. Dokonywanie bieżących napraw i drobnych remontów: prace techniczne na
terenie muzeum w tym dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów
wyposażenia obiektu oraz prace naprawcze (bramy i ogrodzenia, drzwi, okna,
ich zamknięcia, zamki);
b. Prace związane z konserwacją urządzeń wodno-kanalizacyjnych (naprawa
kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej,
udrażnianie instalacji);
c. Utrzymywanie porządku i czystości na terenie zamku ( w tym także sprzątanie
śmieci, grabienie liści, odśnieżanie, koszenie trawy, usuwanie chwastów);
d. Udział w montażu i demontażu wystaw ( w tym pomoc przy pakowaniu,
załadunku i rozładunku wystaw);
e. Pomoc techniczna w organizacji wernisaży i innych imprez na zamku
f. Nadzór nad stanem technicznym oraz drobne naprawy urządzeń
technicznych na terenie zamku.


7. Wymagane dokumenty:
a. list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru.
b. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata
w przypadku trwającego stosunku pracy,
c. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail:
k.stankiewicz@zamek.malbork.pl w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r.
Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Z regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Muzeum (sekretariat) oraz
na stronie BIP Muzeum.

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe
w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych
do realizacji aktualnego procesu rekrutacji.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na
w/w stanowisko. Po upływie tego okresu dane zostaną zniszczone.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom (osobom trzecim).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, co do
przetwarzania danych osobowych.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym celu niż podany w ogłoszeniu.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.