Zamek<br />w Kwidzynie
Forma funkcja nowoczesnośćPustułkowa Kamera Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latPlebiscyt

Wydarzenia / 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości - zapraszamy

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości - zapraszamy

Muzeum Zamkowe w Malborku

 

Muzeum zaprasza na zwiedzanie w ramach akcji ” Darmowy listopad w rezydencjach królewskich” w godz. 9.00-15.00 ( ostatnie wejście o godz. 13.00), obowiązuje jedynie opłata za audioprzewodnik lub za przewodnika

Wojskowa Gra Terenowa współorganizowana przez Wojskowe Centrum Edukacji i Muzeum Zamkowe w Malborku – przedzamcze w godz. 9.00-16.00 – wstęp wolny

 

Zamek w Sztumie

 

Muzeum zaprasza na bezpłatne zwiedzanie w ramach akcji ” Darmowy listopad w rezydencjach królewskich” w godz. 9.00-15.00 (ostatnie wejście o godz. 14.00), obowiązuje opłata za audioprzewodnik w wysokości 10 zł

Zamek w Sztumie - historia mało znana - prelekcja – Aleksander Masłowski- oferta dla rodzin , godz.12.30 ,wstęp wolny

Prezentacja filmu – “Plebiscyt 1920 r.na Powiślu “– oferta dla rodzin, godz.12.00 , wstęp wolny

Wernisaż wystawy “Bohaterowie Plebiscytów” – godz.14.00, wstęp wolny

 

 

Zamek w Kwidzynie

 

Zapraszamy na bezpłatne zwiedzanie Muzeum w ramach akcji ” Darmowy listopad w rezydencjach królewskich” – w godz. 9.00- 15.00 ( ostatnie wejście o godz. 14.00), obowiązuje opłata za audioprzewodnik w wysokości 10 zł.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.