Zamek<br />w Kwidzynie
PlebiscytForma funkcja nowoczesnośćAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latCiałopalenie

Wydarzenia / DARMOWY LISTOPAD 2022 na Zamku w Kwidzynie

DARMOWY LISTOPAD 2022 na Zamku w Kwidzynie

🍁DARMOWY LISTOPAD 2022🍁


 

Muzeum Zamkowe w Malborku po raz kolejny bierze udział w projekcie Darmowy Listopad w rezydencjach królewskich, realizowanym przez #MKIDN Przez cały miesiąc zwiedzanie Muzeum i jego oddziałów w Sztumie i Kwidzynie odbywać się będzie na podstawie bezpłatnych biletów wstępu, które należy pobrać w kasie lub online (obowiązuje opłata za przewodnika lub audioprzewodnik 15,00 zł).


 

Jakie atrakcje przygotowaliśmy dla Was?


 

✔️ Muzeum Zamkowe w Malborku

 

Na trasie zwiedzania dostępna będzie m.in. wystawa czasowa „Zatem Najświętsza Maria Panna musi oglądać swoją sprofanowaną siedzibę” – Malbork między polityką a sacrum (1772 - 1856)”.

Oprowadzania kuratorskie na wystawie czasowej odbywać się będą w soboty o godz.12.00, zbiórka przed bramą główną, bilety bezpłatne do pobrania w kasie biletowej, limit wejść 20 osób:

- 5.11. - Bartłomiej Butryn - "Między dokumentem a inwencją, czyli czego nie widział artysta a nam pokazał"

- 19.11. - Justyna Lijka – oprowadzanie po wystawie przez kuratora wystawy

- 26.11. - Bartłomiej Butryn- „Krzyżak wyobrażony - bracia zakonni w romantycznych przedstawieniach zamku malborskiego i w malarstwie historycznym".


 

👉Lekcje muzealne:

- Malbork jako twierdza i arsenał królewski

- Pisma, kroniki, pamiętniki – kancelaria w czasach polskich

- Malborskie drukarnie w okresie nowożytnym

- Malbork jako miejsce kultu religijnego

- Portrety władców Polski na zamku w Malborku.

- Wizyty władców Polski na zamku w Malborku.

Zajęcia organizowane dla klas szkolnych, tematy lekcji i termin do ustalenia w Dziale Edukacji.


 

👉Prelekcja

- 26.11.2022 r., godz. 12.00, Ośrodek Konferencyjny Karwan,

Wyprawa Zygmunta III do Prus w 1623 r. - dr Rafał Panfil


 

✔️ Zamek w Sztumie


 

👉Lekcje muzealne:

- Prusowie i ich baby - warsztaty pracy w glinie.

Na zajęciach dzieci dowiedzą się kim byli Prusowie, jak wyglądali, jakie mieli wierzenia i przede wszystkim czym były baby pruskie. W części warsztatowej wykonają miniaturę posągu w glinie.


 

- Jaćwingowie i ich grody.

Zajęcia na podstawie wystawy czasowej o jednym z plemion pruskich- Jaćwingach. Jest to opowieść o budownictwie warownym urozmaicona wspólnym tworzeniem makiety osady pruskiej.

Zajęcia dla grup wiekowych: przedszkola i szkoły podstawowe.

Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku po uprzednim uzgodnieniu terminu i wyborze tematu. Zamawianie lekcji: Aleksander Masłowski – tel. 668 158 447


 

👉Oprowadzanie kuratorskie:

- 19.11.2022 r. i 26.11.2022 r., godz. 12.00

-Jaćwingowie – zapomniani wojownicy - Zbigniew Sawicki, oprowadzanie kuratorskie po wystawie, oferta dla rodzin.


 

👉Prelekcja:

- 11.11.2022 r., godz.12.30

– Zamek w Sztumie - historia mało znana - Aleksander Masłowski- oferta dla rodzin

👉Prezentacja filmu

- 11.11.2022r. godz. 12.00

– Plebiscyt 1920 r.na Powiślu – oferta dla rodzin


 

✔️ Zamek w Kwidzynie


 

👉Lekcje muzealne:

- Chata wuja Toma - opowieści o ptaszkach z naszego podwórka; oprowadzanie po części wystawy przyrodniczej oraz warsztaty z tworzenia ptaszka na patyku.


 

- Miejsca pamięci i zapomnienia - opowieść o starych cmentarzach, menonickich stelach i krzyżach nagrobnych oraz warsztaty z tworzenia kwiatów woskowych.

- Ceramika ręcznie lepiona- naczynia codzienne i pogrzebowe; oprowadzanie po wystawie archeologicznej oraz warsztaty w glinie.

- W świecie herbów i symboli - warsztaty z tworzenia własnego znaku heraldycznego.


 

Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku po uprzednim uzgodnieniu terminu i wyborze tematu. Zajęcia dla grup wiekowych: przedszkola i szkoła podstawowa.

Zamawianie lekcji muzealnych:

Wioleta Rudzka, tel. 727 522 159

Joanna Jezierska, tel. 669 622 266

 

👉Warsztaty

- 17.11.2022, godz. 17.00

– Zaduszki muzealne, wykład oraz warsztaty robienia zadusznych chlebków i woskowych kwiatów – prowadzenie Wioletta Rudzka - zajęcia rodzinne

 

👉Prelekcje

- 19.11.2022r. , godz. 12.00

- Związki rodu von der Groeben z zespołem zamkowo-katedralnym w Kwidzynie Łukasz Rzepczyński – oferta dla rodzin.


 

Do zobaczenia!!!

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.