Zamek<br />w Kwidzynie
Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latCiałopaleniePustułkowa Kamera Przyroda Polski Północnej

Wydarzenia / Edukacja przyrodnicza w Muzeum w Kwidzynie. Szkolenie dla nauczycieli

Muzeum w Kwidzynie, Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku, ma przyjemność zaprosić na szkolenie Edukacja przyrodnicza w Muzeum w Kwidzynie, które odbędzie się w dniach 24 września oraz 8 października 2012 roku.

Celem szkolenia jest zachęcenie nauczycieli do wykorzystywania zbiorów muzealnych prezentowanych na wystawie przyrodniczej w Muzeum w Kwidzynie jako pomocy w prowadzeniu zajęć z zakresu edukacji środowiskowej.

Szkolenie zapewni podstawową wiedzę na temat obiektów eksponowanych na wystawie przyrodniczej oraz ich praktycznego wykorzystania w procesie planowania zajęć. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma publikację: Wystawa Przyrodnicza w Muzeum w Kwidzynie. Przewodnik dydaktyczny.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc na jeden termin jest ograniczona do 15 osób. Liczy się termin zgłoszenia. Warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie potwierdzenia po przesłaniu karty zgłoszeniowej.

Termin:
I – 24 września 2012
II – 8 października 2012

Miejsce:
Muzeum w Kwidzynie, sala Myśliwska

Program:
9:00 - 9:15 Przywitanie uczestników
9:20 – 9:35 Historia Naturalna w służbie edukacji - prezentacja
9:35 – 9:50 Projekcja filmu „Wystawa Przyrodnicza w Muzeum w Kwidzynie”
10:00 – 10:20 Dlaczego warto odwiedzić Muzeum - prezentacja
10:30- 12:00 Zwiedzanie wystawy przyrodniczej
12:00 – 12:30 Przerwa
12:30 – 13:30 Realizacja przykładowego scenariusza zajęć
13:30 – 14:00 „Inspiracje” – diaporama przyrodnicza
14:00-14:30 Dyskusja

Informacje:
Adam Juźwiak, Dział Przyrody 
[55] 646-37-95
a.juzwiak@zamek.malbork.pl

ZAPROSZENIE
KARTA ZGŁOSZENIOWA
 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.