Zamek<br />w Kwidzynie
Pustułkowa Kamera Forma funkcja nowoczesnośćAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latCiałopalenie

Wydarzenia / Europejskie Dni Ptaków 2017

Europejskie Dni Ptaków 2017
868 osobników spośród 30 obserwowanych gatunków to wyniki wycieczki kwidzyńskich ptakolubów organizowanej w ramach festiwalu ptasich migracji obchodzonego pod nazwą Europejskich Dni Ptaków 2017. Wycieczka odbyła się w niedzielę 1 października br., a jej trasa prowadziła wśród łąk, pastwisk, łozowisk i starorzeczy Doliny Wisły między Nowym Dworem Kwidzyńskim i Korzeniewem. Obserwatorów uzbrojeni w lornetki i lunety licznie stawili się na starcie i bez strat dotarli do zakończenia, mimo zaskakująco wysokiego stanu rzeki Wisły. Woda przykryła dostępne zwykle o tej porze roku, łachy i wysepki w korycie rzeki oraz ścieżki i groble pozwalające przekraczać starorzecza na polderze. Ten stan był mało korzystny dla wędrownych ptaków zmuszonych szukać bezpiecznych miejsc odpoczynku gdzieś indziej natomiast niektórych ptakolubów zmuszał do brodzenia w wodzie powyżej kostek. Wilgoć w butach rekompensowała na szczęście słoneczna i ciepła złoto-jesienna pogoda.
Kwidzyńskie ptasie wydarzenia mają już swoją tradycję i przyciągają obserwatorów z miasta oraz z najbliższej i dalszej okolicy. Silną żeńską reprezentację na wycieczce miał również kwidzyński Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Na opisywanym wydarzeniu gościliśmy ponadto miłośników ptaków m.in. z Gdańska, Gdyni oraz Elbląga.
Skrzydlaci wędrowcy polecieli ku ciepłym krajom a my oczekujemy ich powrotu na wiosnę.

 

Poniżej słoneczne zdjęcia z wycieczki.  

(Foto z archiwum Muzeum w Kwidzynie)


 

 Muzeum w Kwidzynie oraz Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa zapraszają do wzięcia udziału w wycieczce ornitologicznej w ramach obchodów 

Europejskich Dni Ptaków 2017 

Europejskie Dni Ptaków to akcja skupiająca naszą uwagę  na skrzydlatych wędrowcach. Przełom września i października to wyjątkowy czas gdy  ptaki gromadnie zmierzając na zimowiska dają ciekawskim ptakolubom niespotykaną okazję na spotkanie. W ramach tegorocznych obchodów ptasiego festiwalu  wybieramy się na wspólną wycieczkę w Dolinę Wisły, która jest szlakiem masowej wędrówki ptaków.

 

Startujemy: 

  1.10.2017 -  godz. 8:30 -  pod bramą Muzeum w Kwidzynie        

 UWAGA!  Nastąpiła zmiana terminu wycieczki w dnia 30.09 (sobota) na 1.10 (niedziela). godzina pozostała niezmianiona.

Trasa: 

    Dolina Wisły (Nowy Dwów Kw. - Korzeniewo)   

Zapewniamy:

 •     sprzęt optyczny
 •     profesjonalne porady ornitologa
 •     mile i przyrodniczo spędzony czas 
 •     transport na miejsce obserwacji

Zakończymy:

    14:30 -  przy herbacie w Muzeum 

Informacje i rejestracja:

    Dział Przyrody MK -Adam Juźwiak

    a.juzwiak@zamek.malbork.pl, 600-212-068  


UWAGA! 

Liczba miejsc jest ograniczona. 

Zapisy trwają do wyczerpania wolnych miejsc. 

Uczestnicy <18 lat mogą uczestniczyć w akcji jedynie pod opieką pełnoletniego opiekuna .

Uczestnicy akceptującą regulamin dostępny  poniżej.


 

Partner akcji:

 Koordynator krajowy: 

 


Regulamin

Wycieczki przyrodniczej organizowanej w ramach obchodów

Europejskich Dni Ptaków 2017

Kwidzyn 1.10.2017


 

INFORMACJE WSTĘPNE

Organizatorem akcji jest:

Osobami bezpośrednio zaangażowanymi w akcję (dalej zwani Prowadzącymi) z ramienia organizatorów są:

 • mgr Jakub Marciniak (Specjalista d.s Edukacji Ekologicznej, Stow. Eko-Inicjatywa)

 • mgr inż. Adam Juźwiak (Muzeum w Kwidzynie, Dział Przyrody).

   

Wycieczka obejmuje tematykę związaną z przyrodą ze szczególnym uwzględnieniem ornitologii.


 

 1. UCZESTNICY

 1. W akcji mogą wziąć udział dowolne osoby bez ograniczenia wieku z zastrzeżenie, iż osoby niepełnoletnie uczestniczą pod opieką własnego, pełnoletniego opiekuna.

 2. Ze względu na charakter akcji (piesza wycieczka terenowa, obserwacja przyrody w warunkach zewnętrznych), jest ona przeznaczona dla osób będących w stanie aktywnie w niej uczestniczyć.

 3. Uczestnicy powinni być wyposażeni w odpowiedni do pogody w dniu akcji ubranie oraz obuwie a ponadto posiadać prowiant oraz napoje na czas jej trwania.

 4. Uczestnicy mają możliwość wypożyczenia od organizatorów sprzętu optycznego (lornetki, lunety) do prowadzenia obserwacji przyrodniczych.

 5. Organizator oraz Prowadzący nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za uczestników w trakcie akcji.

 1. ZGŁOSZENIA

 1. W akcji można uczestniczyć bezpłatnie po wcześniejszej rejestracji.

 2. Konieczność rejestracji wynika z ograniczonej ilości miejsc w autobusie transportującym na miejsce obserwacji przyrody.

 3. Rejestracji można dokonać do dnia 29.09 przesyłając zgłoszenie.

 4. Rejestracje przyjmuje Dział Przyrody MK - Adam Juźwiak - a.juzwiak@zamek.malbork.pl, tel. 55-646-37-95

 1. PRZEBIEG

 1. Akcja odbywa się w dniu 1.10.2017 roku w godzinach 8:30-14:30.

 2. Agenda:

8:30- rozpoczęcie akcji w miejscu zbiórki - brama wejściowa Muzeum w Kwidzynie;

8:45 – wyjazd na miejsce obserwacji przyrodniczych zamówionym autobusem;

9:00 – rozpoczęcie obserwacji w Dolinie Wisły w okolicy N. Dworu Kwidzyńskiego i przejście do Korzeniewa;

13:30 – zakończenie obserwacji i powrót do Muzeum w Kwidzynie;

14:00 – podsumowanie obserwacji oraz poczęstunek w Muzeum w Kwidzynie;

14:30 - zakończenie akcji;

 1. INFORMACJE KOŃCOWE

 

 1. Bieżące informacje o akcji umieszczane na stronach internetowych Organizatorów.

 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania akcji bez podania przyczyn. W takim przypadku Organizator ma obowiązek poinformować zarejestrowanych uczestników akcji.

 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian regulaminu w trakcie konkursu bez podania przyczyn. W przypadku zmian w regulaminie Organizator ma obowiązek poinformować zarejestrowanych uczestników akcji.  

 


 


 

PLAKAT W WERSJI DO WYDRUKU NA FORMACIE A4. ZAPISZ, WYDRUKUJ I ZACHĘĆ SWOICH ZNAJOMYCH.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.