Zamek<br />w Kwidzynie
Przyroda Polski PółnocnejPustułkowa Kamera CiałopaleniePlebiscyt

Wydarzenia / Europejskie Dni Ptaków 2018

 

Europejskie Dni Ptaków 2018, niestety już za nami. W słoneczną sobotę 6. października obserwowaliśmy ptaki nad Wisła i Nogatem w okolicy wsi Piekło. Niebo było prawie bezchmurne, temperatura powietrza powyżej 15 st.C. Wiatr jednak przypominał, że to już początki października i świat ogarnia jesień. Wiedziały to dobrze wędrowne ptaki w kluczach i stadach zmierzające na południowo-zachodnie zimowiska.

Ptaki, w tak przyjaznych okolicznościach pogodowych były aktywne i dawały się stosunkowo łatwo obserwować. Dotyczy to szczególnie ptaków szponiastych, które korzystają z prądów wstępujących powstających przy słonecznej pogodzie.

Trasa naszej ornitologicznej wycieczki przebiegała brzegiem Wisły gdzie obserwowaliśmy ptaki związane z tą wielką rzeką jak np.: kaczki, gęsi, kormorany, siewkowce, nurogęsi, perkozy. Zdarzył się również zimorodek, który ze względu na szybki lot raczej pozwala się ewentualnie zauważyć nić obserwować.

Dolina Wisły jest szlakiem migracyjnym wykorzystywanym przez skrzydlatych wędrowców. Po raz kolejny była ona sceną, na której odgrywał się coroczny fenomen ptasich migracji. Niezaprzeczalnym faworytem naszych obserwacji w tym roku był gołąb grzywacz. Ten raczej skryty ptak, którego można obserwować gnieżdżącego się również w miastach tworzył ogromne stada liczące po kilkaset osobników.

W ramach wycieczki mieliśmy też okazję do audiencji u króla polskich ptaków - bielika nazywanego również orłem. Nie jest to w pełni precyzyjnym określeniem patrząc z punktu nomenklatury systematyki ornitologicznej. W trakcie obserwacji mieliśmy okazję trzykrotnie obserwować ten gatunek. Pierwszym był dorosły osobnik o pięknie wybarwionym, żółtym dziobie i jasnym białym ogonie, od którego wzięła się nazwa tego gatunku. Potem jeszcze dwa razy widzieliśmy osobniki młodsze od dziobach i ogonach w kolorze brązowym.

W wydarzeniu wzięło udział 25 osób w tym silna grupa ze Szkoły Podstawowej w Cyganach (k. Gardei) oraz 1709 ptaków, jakie udało się zaobserwować.

Lista zaobserwowanych ptaków w poniższej tabeli:

 

Lp

Gatunek

Ilość zaobserwowanych osobników

1

Kormoran czarny

205

2

Kaczka krzyżówka

60

3

Tracz nurogęś

13

4

Krakwa zwyczajna (kaczka)

11

5

Świstun zwyczajny

17

6

Mewa pospolita

7

7

Myszołów zwyczajny

3

8

Czajka pospolita

338

9

Bielik zwyczajny

3

10

Wrona siwa

5

11

Czapla siwa

1

12

Skowronek polny

2

13

Żuraw zwyczajny

138

14

Sroka pospolita

4

15

Sójka pospolita

3

16

Kruk zwyczajny

3

17

Zimorodek zwyczajny

1

18

Bogatka zwyczajna

22

19

Gęś gęgawa

39

20

Gołąb grzywacz

717

21

Biegus zmienny

10

22

Łabędź niemy

20

23

Perkoz dwuczuby

1

24

Kaczka głowienka

3

25

Kos zwyczajny

2

26

Modraszka zwyczajny

3

27

Rudzik zwyczajny

1

28

Kowalik europejski

2

29

Gęś zbożowa

28

30

Trznadel zwyczajny

5

31

Gil zwyczajny

7

32

Krogulec zwyczajny

2

33

Łyska zwyczajna

33

 

suma

1709

 

 

 


Muzeum w Kwidzynie oraz Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa zapraszają do wzięcia udziału w wycieczce ornitologicznej w ramach obchodów

Europejskich Dni Ptaków 2018

Europejskie Dni Ptaków to akcja skupiająca naszą uwagę na skrzydlatych wędrowcach. Przełom września i października to wyjątkowy czas gdy ptaki gromadnie zmierzając na zimowiska dają ciekawskim ptakolubom niespotykaną okazję na spotkanie. W ramach tegorocznych obchodów ptasiego festiwalu wybieramy się na wspólną wycieczkę w Dolinę Wisły, która jest szlakiem masowej wędrówki ptaków.

 

Startujemy:

6.10.2018 - godz. 9:00 - pod bramą Muzeum w Kwidzynie

 

Trasa:

Dolina Wisły - Piekło, rez. Montowski Las

 

Zapewniamy:

 • sprzęt optyczny
 • profesjonalne porady ornitologa
 • mile i przyrodniczo spędzony czas
 • transport na miejsce obserwacji

Zakończymy:

14:30 - przy herbacie w Muzeum

Informacje i rejestracja:

Dział Przyrody MK -Adam Juźwiak

a.juzwiak@zamek.malbork.pl, 600-212-068


UWAGA!

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapisy trwają do wyczerpania wolnych miejsc.

Uczestnicy <18 lat mogą uczestniczyć w akcji jedynie pod opieką pełnoletniego opiekuna .

Uczestnicy akceptującą regulamin dostępny poniżej.


PLAKAT W WERSJI DO WYDRUKU NA FORMACIE A4. ZAPISZ, WYDRUKUJ I ZACHĘĆ SWOICH ZNAJOMYCH.

 


Partner akcji: Koordynator krajowy:  

 


Regulamin

Wycieczki przyrodniczej organizowanej w ramach obchodów

Europejskich Dni Ptaków 2018

Kwidzyn 1.10.2018


 

INFORMACJE WSTĘPNE

Organizatorem akcji jest:

Osobami bezpośrednio zaangażowanymi w akcję (dalej zwani Prowadzącymi) z ramienia organizatorów są:

 • mgr Jakub Marciniak (Specjalista d.s Edukacji Ekologicznej, Stow. Eko-Inicjatywa)

 • mgr inż. Adam Juźwiak (Muzeum w Kwidzynie, Dział Przyrody).

   

Wycieczka obejmuje tematykę związaną z przyrodą ze szczególnym uwzględnieniem ornitologii.


 

 1. UCZESTNICY

 • W akcji mogą wziąć udział dowolne osoby bez ograniczenia wieku z zastrzeżenie, iż osoby niepełnoletnie uczestniczą pod opieką własnego, pełnoletniego opiekuna.

 • Ze względu na charakter akcji (piesza wycieczka terenowa, obserwacja przyrody w warunkach zewnętrznych), jest ona przeznaczona dla osób będących w stanie aktywnie w niej uczestniczyć.

 • Uczestnicy powinni być wyposażeni w odpowiedni do pogody w dniu akcji ubranie oraz obuwie a ponadto posiadać prowiant oraz napoje na czas jej trwania.

 • Uczestnicy mają możliwość wypożyczenia od organizatorów sprzętu optycznego (lornetki, lunety) do prowadzenia obserwacji przyrodniczych.

 • Organizator oraz Prowadzący nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za uczestników w trakcie akcji.

 1. ZGŁOSZENIA

 • W akcji można uczestniczyć bezpłatnie po wcześniejszej rejestracji.

 • Konieczność rejestracji wynika z ograniczonej ilości miejsc w autobusie transportującym na miejsce obserwacji przyrody.

 • Rejestracji można dokonać do dnia 5.09 przesyłając zgłoszenie.

 • Rejestracje przyjmuje Dział Przyrody MK - Adam Juźwiak - a.juzwiak@zamek.malbork.pl, tel. 600-212-068

 1. PRZEBIEG

 • Akcja odbywa się w dniu 6.10.2018 roku w godzinach 9:00-14:30.

 • Agenda:

9:00- rozpoczęcie akcji w miejscu zbiórki - brama wejściowa Muzeum w Kwidzynie;

9:15 – wyjazd na miejsce obserwacji przyrodniczych zamówionym autobusem;

10:00 – rozpoczęcie obserwacji w Dolinie Wisły w okolicy N. Dworu Kwidzyńskiego i przejście do Korzeniewa;

13:30 – zakończenie obserwacji i powrót do Muzeum w Kwidzynie;

14:00 – podsumowanie obserwacji oraz poczęstunek w Muzeum w Kwidzynie;

14:30 - zakończenie akcji;

 1. INFORMACJE KOŃCOWE

 • Bieżące informacje o akcji umieszczane na stronach internetowych Organizatorów.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania akcji bez podania przyczyn. W takim przypadku Organizator ma obowiązek poinformować zarejestrowanych uczestników akcji.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian regulaminu w trakcie konkursu bez podania przyczyn. W przypadku zmian w regulaminie Organizator ma obowiązek poinformować zarejestrowanych uczestników akcji.


 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.