Zamek<br />w Kwidzynie
PlebiscytCiałopaleniePustułkowa Kamera Przyroda Polski Północnej

Wydarzenia / Ferie na zamku z EkoInicjatywą

Jesteś uczniem szkoły podstawowej?
Mieszkasz w Kwidzynie lub na terenie powiatu kwidzyńskiego?
Lubisz śnieg i dobrą zabawę połączoną ze zdobywaniem wiedzy nie tylko na temat ekologii?

Przyłącz się do nas! Z nami na pewno nie będziesz się nudzić!

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa w partnerstwie z Muzeum Zamkowym w Malborku oddział w Kwidzynie organizuje zimowy wypoczynek dla dzieci w wielu 7-12 lat zamieszkałych na terenie miasta Kwidzyn i powiatu kwidzyńskiego.
Serdecznie zapraszamy dzieci na przyrodniczo-kulturalną przygodę, która odbędzie się w dniach 25-28.01.2011r. w godz. 10:00-15:00.
Gwarantujemy super zabawę, wiele ciekawych zajęć oraz doskonałą opiekę.

W programie m.in.:
- konkursy plastyczno-techniczne o tematyce przyrodniczej,
- warsztaty praktycznej ekologii z cyklu „Zielona klasa na zamek zaprasza" i „W świecie Eko-zabawek"
- zabawy integracyjne i ruchowe
- wiele innych niespodzianek

Kryteria udziału:
- zajęcia są bezpłatne,
- do udziału w 4-dniowym turnusie zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat zamieszkałe w Kwidzynie lub na terenie powiatu kwidzyńskiego,
- turnus, który odbędzie się w dniach 25-28.01.2011r w godz. 10:00-15:00 organizowany jest dla 40-tu dzieci,
- zapisy trwają od dnia 05.01.2011r. aż do wyczerpania miejsc. W zapisach liczy się kolejność zgłoszeń.

Sprawy organizacyjne:
1. Każdy uczestnik ferii na zamku powinien zabrać ze sobą:
- obuwie zmienne (kapcie, adidasy itp.)
- prowiant ( zapewniamy dzieciom tylko ciepłe napoje w postaci herbaty i kawy zbożowej). Stawiamy na zdrowe jedzenie, dlatego prosimy, aby dzieci nie przynosiły chipsów, napojów gazowanych itp. niskowartościowych wypełniaczy.
2. Zajęcia odbywają się w Muzeum Zamkowym w Kwidzynie, ul. Katedralna 1, w godz. 10:00-15:00. Dzieci można przyprowadzać od godz.9:40 i odbierać do godz. 15:20.
3. Stowarzyszenie nie pokrywa kosztu dojazdu do Muzeum w Kwidzynie dzieci z terenu powiatu kwidzyńskiego.
4. Zapisy dzieci na zimowy wypoczynek prowadzimy od dnia 05.01.2011r. w godz. 9:00-15:00 pod numerem telefonu 0-55 261 22 16.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.