Zamek<br />w Kwidzynie
PlebiscytForma funkcja nowoczesnośćPrzyroda Polski PółnocnejPustułkowa Kamera

Wydarzenia / Ferie z Eko-Inicjatywą w Muzeum w Kwidzynie

31 stycznia rozpoczną się zimowe ferie dla uczniów województwa pomorskiego. Stowarzyszenie „Eko – Inicjatywa” w partnerstwie z Muzeum w Kwidzynie organizuje w tym roku dwa czterodniowe turnusy półkolonijne dla dzieci. Zapraszamy do zapoznania się z programem, który będzie realizowany w trakcie wypoczynku w muzeum.
Informacje dla rodziców i dzieci zapisanych do udziału w akcji
Ferie z Eko – Inicjatywą w Muzeum w Kwidzynie

Zajęcia odbywają się od godziny 10:00 do 15:00
I turnus: 31.01.2012 – 3.02.2012
II turnus: 7.02.2012 – 10.02.2012

Miejsce: Muzeum w Kwidzynie

Nie zapewniamy posiłków, a jedynie ciepłą herbatę i kawę zbożową.
Prosimy o dostosowanie ubioru do panujących warunków pogodowych,
gdyż znaczna część zajęć odbywać się będzie na zewnątrz. Prosimy także|
o przyniesienie obuwia zmiennego (kapcie).
Każdy rodzic ma obowiązek wypełnić oświadczenie zgody na udział dziecka w zajęciach prowadzonych w trakcie ferii przez „Eko – Inicjatywę”.

Formularz oświadczenia umieszono poniżej. Należy go pobrać, wydrukować i wypełnić przynosząc w pierwszym dniu zajęć na danym turnusie.
Formularze są dostępne także w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Miłosnej 1 w Kwidzynie.
Poniżej znajduje się także plan zajęć, które będą się odbywać w trakcie obu turnusów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Stowarzyszenia „Eko – Inicjatywa”
pod numerami telefonów: [55] 261 22 16 lub [55] 261 37 97
oraz drogą mailową:   sekretariat@ekokwidzyn.pl

Zajęcia organizowane są dzięki partnerskiemu porozumieniu Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa i Muzeum w Kwidzynie – oddział Muzeum Zamkowego w Malborku. Zajęcia dofi nansowane są ze środków Gminy Miejskiej Kwidzyn w ramach projektu: „Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna – myśl i działaj EKOlogicznie” oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach projektu „Badawcza edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna”.
 

Dokumenty do pobrania:

formularz oswiadczenia I turnus
formularz oświadczenia II turnus
plan zajęć
ankieta

 


KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.