Zamek<br />w Kwidzynie
CiałopalenieForma funkcja nowoczesnośćPustułkowa Kamera DARMOWY LISTOPAD 2022

Wydarzenia / Historia badań grodziska w Starym Dzierzgoniu. Wykład Seweryna Szczepańskiego


Serdecznie zapraszamy na wykład Seweryna Szczepańskiego pt. 

„Historia badań grodziska w Starym Dzierzgoniu"

Badania na tym ciekawym stanowisku prowadzono od początku XIX w. końca XX w., a ostatnio w latach 2009-2011. W latach 1935-37 wykopaliska prowadzone były przez specjalną naukowo-badawczą jednostkę SS-Ahnenerbe (jej nazwę można tłumaczyć dosłownie jako ,,Dziedzictwo Przodków") pod kierunkiem Hansa Schleifa, Johanna Löhausena oraz barona Wolfa von Seefelda. Wykład przybliży historię stanowiska i historię badań oraz funkcjonowanie grodziska w źródłach średniowiecznych i nowożytnych. Całość urozmaicona zostanie unikalnymi zdjęciami archiwalnymi, pochodzącymi nie tylko z archiwów niemieckich, ale także prywatnych zbiorów rodziny Hansa Schleifa.

Wykład odbędzie się w Muzeum w Kwidzynie 19 czerwca (wtorek) godz. 18:00

Seweryn Szczepański jest mediewistą, oraz historykiem archeologii, pochodzi z Iławy. Tam również mieszka i pracuje jako nauczyciel. Jest autorem licznych publikacji i prelekcji oraz aktywnym członkiem Towarzystwa Miłośników Historii i Kultury Prusów PRUTHENIA i uczestnikiem wielu projektów prowadzonych przez Towarzystwo.

Obecnie również przygotowuje pracę doktorską na temat „Pomezania pruska - zmiany osadnicze i społeczne do połowy XIV wieku” na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych, pod kierunkiem prof. Grzegorza Białuńskiego. 

Wykład towarzyszy wystawie w Muzeum w Kwidzynie ”Badania archeologiczne w Starym Dzierzgoniu w latach 2009-2011”

 Serdecznie zapraszamy!

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.