Zamek<br />w Kwidzynie
Forma funkcja nowoczesnośćPustułkowa Kamera CiałopaleniePrzyroda Polski Północnej

Wydarzenia / II Konkurs Ornitologiczny. Edycja dla dzieci

Muzeum w Kwidzynie i Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa zapraszają do udziału w
II Konkursie Ornitologicznym „Ptaki wokół nas” edycja dla dzieci

W konkursie mogą wziąć udział dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz uczniowie z klas I-III Szkół Podstawowych w terenu gminy miejskiej Kwidzyn.

Zadanie konkursowe:
Praca plastyczna na temat „Ptaki wokół nas – moje spotkanie”

Wszystkie nadesłane, tematyczne prace plastyczne wykonane w technice dowolnej na formacie A4 lub A3 wezmą udział w konkursie, który odbędzie się w dwóch etapach:

Tradycyjnym, w którym kapituła konkursowa przyzna nagrody w dwóch kategoriach: Przedszkola i Szkoły Podstawowe. Prace konkursowe eksponowane będą do końca listopada w Muzeum w Kwidzynie.

Internetowym, w którym na platformie internetowej www.kwidzyn.naszmiasto.pl odbędzie się plebiscyt na najlepszą, nadesłaną pracę w ocenie internautów.

Laureaci konkursu:

W kategorii Przedszkola:

I - miejsce - Łucka Radomińska – Przedszkole Integracyjne, gr. 6-latki

II i miejsce – Weronika Żelazik – Przedszkole Jedyneczka – gr. Świerszcze

III - miejsce – Kornelia Siedlecka – Przedszkole Promyk – gr. Zielona


W kategorii Szkoły Podstawowe:

I - miejsce - Aleksandra Matuszak – Szkoła Podstawowa nr 2 – kl. I d

II - miejsce - Milena Frej - Szkoła Podstawowa nr 6 – kl. I c


Gratulujemy!!!

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.