Zamek<br />w Kwidzynie
Forma funkcja nowoczesnośćPlebiscytPrzyroda Polski PółnocnejCiałopalenie

Wydarzenia / II Konkurs Ornitologiczny. Edycja dla młodzieży

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu gminy miejskiej Kwidzyn.

Konkurs odbywać się będzie w trzech etapach:

• szkolnym – samodzielne przygotowanie uczniów zakończone testem eliminacyjnym – termin – 28 IX 2011r.;

• warsztatowym – udział 15 uczestników wyłonionych w etapie szkolnym w warsztatach terenowych, które odbędą się 1 X 2011r. oraz samodzielne wyprawy „na ptaki” - termin 23 IX – 27 X 2011r.

• finałowym - test z wiedzy i umiejętności rozpoznawania ptaków odbywający się w Muzeum w Kwidzynie – termin – 28 X 2011r.

Organizatorzy zapewniają opiekę merytoryczną, sprzęt, transport na miejsce zajęć oraz ciekawe nagrody. Nagrodą główną są akcesoria do obserwacji ornitologicznych oraz publikacje przyrodnicze.

Zgłoszenia do konkursu można zadeklarować włącznie do 27 września br. do godziny 10:00, przy czym test eliminacyjny etapu szkolnego odbędzie się we wszystkich szkołach dnia 28 września o godzinie 10:00.

Zgłaszać się można:

• telefonicznie: 552613797
• mailowo: jryzop@ekokwidzyn.pl

Zaproszenie
Regulamin konkursu ornitologicznego
Zakres tematyczny testu szkolnego
Harmonogram 

Szczegółowe informacje:

Adam Juźwiak (Muzeum w Kwidzynie)
a.juzwiak@zamek.malbork.pl 
tel. [55] 646 37 95.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.