Zamek<br />w Kwidzynie
Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latPustułkowa Kamera CiałopalenieForma funkcja nowoczesność

Wydarzenia / Konferencja: Aleje Dolnego Powiśla. Podsumowanie

Poniżej przedstawiamy posumowanie konferencji poświęconej Alejom Dolnego Powiśla, autorstwa Adama Juźwiaka z Muzeum w Kwidzynie.

Po raz kolejny rozmawialiśmy o alejach....
W kwidzyńskim zamku 19 września odbyła się konferencja „Aleje Dolnego Powiśla” wpisująca się w trwający już od kilku lat dialog na temat tych cennych a jednocześnie problematycznych zadrzewień przydrożnych.
Spotkanie odbyło się dzięki współpracy Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa oraz Muzeum w Kwidzynie jako jedno z wydarzeń ogólnopolskiego programu „Drogi dla Natury” (więcej na temat www.aleje.org). Obie wymienione organizacje, działają na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na Powiślu, zaprosiły wybranych eksperci aby ukazać temat alei z różnych stron. Uczestnicy konferencji słuchali między innymi wykładu prof. dr hab. Jacka Borowskiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na temat wartości drzew w otoczeniu człowieka oraz Adama Juźwiaka z Muzeum w Kwidzynie o wartościach ekologicznych i biologicznych alei przydrożnych w krajobrazie rolniczym. Prekursor ochrony alei w Polsce, Krzysztof Worobiec ze Stowarzyszenia na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego Mazur, opowiadał o historii alei i przyczynach ich zanikania natomiast Marcin Ryś z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prezentował trudny problem bezpieczeństwa i modernizacji dróg ujętych w szpalery drzew. Dorota Chmielowiec – Tyszko, lider rozwoju regionu turystycznego „Dolina Baryczy”, dzieliła się swoim doświadczeniem wykorzystywania walorów przyrodniczych w budowaniu produktu turystycznego a Robert Pipczyński ze Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa relacjonował osiągnięcia „kwidzyńskich ekologów” w zakresie ochrony alei. Konferencja miała wyraźny wydźwięk humanistyczny dzięki końcowym referatom. Prof. dr hab. Janusz Hochleitner wicedyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku prezentował temat krajobrazu kulturowego Warmii natomiast pisarz i poeta Marek Stokowski, również z Muzeum Zamkowego w Malborku, w oparciu o własną powieść „Stroiciel lasu” przedstawił przemyślenia na temat blasków i cieni krajobrazu Powiśla. Całość spotkania komentarzem spinał krajowy lider obrony alej – Piotr Tyszko-Chmielowiec z Fundacji Eko-Rozwoju z Wrocławia


Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele powiślańskich samorządów, m.in. w osobie wójta gminy Gardeja - Kazimierza Kwiatkowskiego oraz urzędnicy, leśnicy, przyrodnicy, nauczyciele, regionaliści, historycy, przedstawiciele biznesu i osoby prywatne.


Spotkanie nie obyło się bez wspomnienia o nierozwiązanym wciąż, problemie drogi krajowej 55 na odcinku Kwidzyn-Gardeja. Jest to przykład konfliktów jakie rodzą się w kontekście alei. Wartości kulturowe, historyczne, estetyczne i przyrodnicze alei jest trudne do oszacowania. Jednak ich usytuowanie w skrajni obecnych dróg stwarza niebezpieczeństwo przez co aleje są często obiektami budzącymi niechęć społeczną. Takie nagromadzenie wartości i trudność czyli zadrzewienia przydrożne, prawdziwym węzłem gordyjskim, z którym przychodzi się nam dziś mierzyć. Oby wprowadzane rozwiązania były najlepszymi z możliwych. Temu celowi służyła konferencja.

 

Galeria zdjeć:

 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.536881899717040.1073741829.208072115931355&type=3

Program Konferencji

 

Referaty:

Aleje jako walor przyrodniczo-krajobrazowy w kreowaniu lokalnego produktu turystycznego

Aleje przydrożne - wyjątkowy element krajobrazu. Jak powstały, dlaczego znikają, kto i jak je ocali?

To służby drogowe posadziły aleje – możliwości rozwiązania problemu starych alei

Skarb krajobrazu

Aleja jako element krajobrazu kulturowego „Świętej Warmii”

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.