Zamek<br />w Kwidzynie
CiałopaleniePustułkowa Kamera Forma funkcja nowoczesnośćPrzyroda Polski Północnej

Wydarzenia / Konferencja: Błogosławiona Dorota z Mątów Wielkich. Życie i Kult.

Muzeum w Kwidzynie, Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję Błogosławiona Dorota z Mątów Wielkich. Życie i kult, która odbędzie się 29 listopada w dawnym dormitorium zamku kapituły pomezańskiej w Kwidzynie.


PROGRAM KONFERENCJI:

10.00 - 10.30 Rejestracja uczestników
10.30 - Rozpoczęcie konferencji i przywitanie gości przez Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku Mariusza Mierzwińskiego

SESJA I

Moderator dr hab. Janusz Hochleitner prof. UWM
(Muzeum Zamkowe w Malborku)

10.40 - 11.00 ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski (UWM Olsztyn)
Błogosławiona Dorota z Mątów Wielkich w pomezańskim Kwidzynie (1391/94-XXI w.)

11.00 - 11.15 bp prof. dr hab. Julian Wojtkowski (Olsztyn)
Prezentacja przekładów ks. Jana z Kwidzyna "Żywoty Doroty z Mątów Mistrza Jana z KWidzyna" oraz "Siedmiolilii"

11.15 - 11.35 dr Marta Kowalczyk (UWM Olsztyn)
Żywot i mysli przewodnie "Siedmiolilii" Doroty z Mątów na podstawie przekazu Mistrza Jana z Kwidzyna

11.35 - 11.45 ks. dr hab. Stefan Ewertowski prof. UWM
Miłość nadprzyrodzona według Błogosławionej Doroty

11.55 - 12.10 dr Monika Jakubek Raczkowska (UMK Toruń)
Mentis Oculos Levavit. Obrazowe aspekty mistyki błogosławionej Doroty

12.10 - 12.40 przerwa

SESJA II

Moderator ks. dr hab. Stefan Ewertowski prof. UWM

12.40 - 13.00 dr hab. Janusz Hochleitner prof. UWM (MZM)
Pielgrzymowanie w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w czasach błogosławionej Doroty z Mątów Wielkich

13.00 - 13.15 ks. dr Mieczysław Józefczyk (Elbląg)
Pielgrzymi z Elbląga, a błogosławiona Dorota

13.15 - 13.30 prof. dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew (UWM Olsztyn)
Najstarsze edycje wizerunku błogosławionej Doroty

13.30 - 13.50 dr hab. Bernadetta Puchalska-Dąbrowska prof UwB
Błogosławiona Dorota z Mątów jako wzorzec świeckiej świętości w hagiografii polskiej XVII i XVIII wieku

13.50 - 14.05 mgr Alicja Grabowska (UMK Toruń)
Wpływ osoby i kultu błogosławionej Doroty na wyposażenie kościoła i duchowe życie parafii w Mątowach Wielkich od średniowiecza do współczesności

14.05 - 14.20 ks. dr Sławomir Małkowski (Miłoradz)
Dom Pielgrzyma w Mątowach

14.20 - 15.00 Dyskusja

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

INFORMACJA
PROGRAM


Organizatorzy:

 

Partnerzy:


 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.