Zamek<br />w Kwidzynie
CiałopalenieAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latForma funkcja nowoczesnośćPrzyroda Polski Północnej

Wydarzenia / KONFERENCJA: Uniwersalne i regionalne uwarunkowania kultu "kwidzyńskiej rekluzy" - bł. Doroty z Mątów Wielkich.

 

PROGRAM KONFERENCJI

14.30 - Otwarcie konferencji przez organizatorów

14.40 - Słowo wstępne Ordynariusza Elbląskiego ks. bpa dra Jacka Jezierskiego

14.50 - Obrady (moderator dr hab. Janusz Hochleitner prof. UWM)

 

1) Średniowieczny proces kanonizacyjny bł. Doroty w Kwidzynieks. bp prof. dr hab. Julian Wojtkowski

2) Niektóre aspekty pobożności bł. Doroty z Mątów Wielkich - ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski

3) Modlitwa podstawą życia duchowego bł. Doroty - dr Marta Kowalczyk

4) Koncepcja miłości w ujęciu bł. Doroty - ks. dr Sławomir Małkowski

5) Rola darów Ducha Świętego w życiu bł. Doroty - ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Mróz

6) Ikonografia bł. Doroty z Mątów Wielkich - mgr Alicja Grabowska-Łysenko

7) Obraz bł. Doroty z kościoła p.w. śś Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich w świetle badań i działań konserwatorskich -mgr Daria Zasada-Kłodzińska i mgr Klaudia Zielińska

8) Ikona bł. Doroty formą przekazu jej duchowości - ks. Dariusz Sonaka

9) Badanie malowideł ściennych w kościele w Mątowach Wielkich - prof. dr hab. Bogumiła J. Rouba, mgr Daria Zasada-Kłodzińska i mgr Teresa Łękawa-Wysłouch

10) Średniowieczna Święta a człowiek XXI w. (Kulisy powstawania książki o bł. Dorocie) -  s. Kamila Leszczyńska

 

17.30 - Dyskusja

 18.00 - Msza Odpustowa w Katedrze Kwidzyńskiej  

 


 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.