Zamek<br />w Kwidzynie
CiałopaleniePrzyroda Polski PółnocnejForma funkcja nowoczesnośćPustułkowa Kamera

Wydarzenia / Konkurs ornitologiczny

 

Muzeum w Kwidzynie Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku oraz Nadleśnictwo Kwidzyn zapraszają do udziału w III Konkursie Przyrodniczym „Ptaki wokół nas - LAS”
Tegoroczne zmagania są kontynuacją odbywających się w poprzednich latach konkursów Ornitologicznych. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatów kwidzyńskiego i sztumskiego.

Konkurs odbywać się będzie w trzech etapach:

- szkolnym - samodzielne przygotowanie uczniów zakończone szkolnym testem eliminacyjnym

- warsztatowym - udział 30 uczestników wyłonionych w etapie szkolnym w warsztatach kameralnych i terenowych oraz samodzielne wyprawy

- finałowym - test z wiedzy i umiejętności rozpoznawania ptaków odbywający się w Nadleśnictwie Kwidzyn.

Organizatorzy zapewniają opiekę merytoryczną, sprzęt, transport w trakcie zajęć terenowych oraz ciekawe nagrody. Nagrodami są akcesoria do obserwacji ornitologicznych oraz publikacje przyrodnicze.

Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu warsztatowego:

 

Szkoła:                                                                     Imię i nazwisko:

1. Gimnazjum w Wandowie                                  Paulina Kłos

2. Gimnazjum w Wandowie                                 Agnieszka Krzywdzińska

3. I LO w Kwidzynie                                                Damian Gruza

4. I LO w Kwidzynie                                                Monika Bełdycka

5. I LO w Kwidzynie                                               Anna Lenczewska

6. ZS w Nebrowie Wielkim                                  Natalia Nowak

7. ZS w Nebrowie Wielkim                                 Szymon Januszewski

8. ZSP nr 4 w Kwidzynie                                      Dawid Cieciera

9. II LO w Kwidzynie                                              Mikołaj Samborski

10. II LO w Kwidzynie                                            Anna Jagodzińska

11. II LO w Kwidzynie                                            Patryk Zając

12. II LO w Kwidzynie                                            Kamila Walas

13. II LO w Kwidzynie                                            Michał Klejman

14. II LO w Kwidzynie                                            Patryk Karalus

15. II LO w Kwidzynie                                            Krzysztof Białkowski

16. Społeczne Gimnazjum i LO w Kwidzynie   Wiktoria Wilk

17. Społeczne Gimnazjum i LO w Kwidzynie   Agnieszka Poznańska

18. Społeczne Gimnazjum i LO w Kwidzynie   Agnieszka Bogiel
Szczegółowy harmonogram wydarzenia znajduje się w załączniku

Zgłoszenia do konkursu można zadeklarować do 8 października br. do godziny 13:00, przy czym test eliminacyjny etapu szkolnego odbędzie się we wszystkich szkołach dnia 9 października o godzinie 12: 00.

Zgłoszeniem do konkursu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia (załącznik zaproszenia do konkursu)

 

faksem: ( 55 ) 646 – 37 – 81
mailowo (skan listy zgłoszeniowej): a.juzwiak@zamek.malbork.pl

Regulamin, zakres tematyczny testu szkolnego, harmonogram oraz bieżące informacje o konkursie do pobrania poniżej:

ZAPROSZENIE
REGULAMIN KONKURSU
HARMONOGRAM KONKURSU
ZAKRES TEMATYCZNY

Serdecznie zapraszamy!

   

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.