Zamek<br />w Kwidzynie
PlebiscytCiałopaleniePustułkowa Kamera Przyroda Polski Północnej

Wydarzenia / Konkurs ornitologiczny. Podsumowanie finału

 

16 listopada 2012 roku po raz kolejny spośród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego wyłoniło się trzech największych ptakolubów. W sali narad Nadleśnictwa Kwidzyn odbyło się finałowe starcie III Konkursu Przyrodniczego "Ptaki wokół nas - LAS". W konkursie wzięło udział przeszło pięćdziesięciu uczniów z sześciu szkół. Do etapu warsztatowego, w którym uczestnicy brali udział w tematycznych zajęciach terenowych i kameralnych dotarło 18 najlepszych uczestników. Wszyscy brali udział w finałowych zmaganiach, ale tylko trzech weszło do ścisłego finału. Najlepszym okazał się Michał Klejman ( II LO Kwidzyn). O palmę pierwszeństwa rywalizowali z nim: zdobywca II miejsca - Krzysztof Białkowski (II LO Kwidzyn) i zdobywca III miejsca - Damian Gruza (I LO Kwidzyn). Warto pogratulować również innych uczestnikom konkursu.

Organizatorem tegorocznych zmagań przyrodniczych było Nadleśnictwo Kwidzyn oraz Dział Przyrody Muzeum w Kwidzynie.

Dziękujemy tegorocznym uczestnikom za zainteresowanie i zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie w przyszłym roku.


 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.