Zamek<br />w Kwidzynie
PlebiscytPrzyroda Polski PółnocnejPustułkowa Kamera Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 lat

Wydarzenia / Konkurs ornitologiczny: Ptaki wokół nas


Muzeum w Kwidzynie oraz Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa zapraszają do udziału w Międzypowiatowym Konkursie Ornitologicznym: Ptaki wokół nas.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych w terenu powiatów kwidzyńskiego i sztumskiego.

Konkurs odbywać się będzie w trzech etapach:

– szkolnym – samodzielne przygotowanie uczniów zakończone testem eliminacyjnym;

– warsztatowym – udział 30 uczniów (po 15 z powiatu), wyłonionych w etapie szkolnym, w trzech warsztatach odbywających się na wystawie Przyroda Polski Północnej w Muzeum w Kwidzynie ( 2 spotkania) i w terenie ( 1 spotkanie) oraz prowadzenie samodzielnych obserwacji przez uczestników;

– finałowym – test z wiedzy i umiejętności rozpoznawania ptaków, odbywający się w Muzeum w Kwidzynie.

Organizatorzy zapewniają opiekę merytoryczną, sprzęt, transport na miejsce zajęć oraz ciekawe nagrody dla wszystkich uczestników części warsztatowej. Nagrodą główną jest lornetka do obserwacji ornitologicznych.

Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać włącznie do 21 października br. do godziny 12, przy czym test eliminacyjny etapu szkolnego odbędzie się we wszystkich szkołach 22 października o godzinie 12:00.

Zgłaszać się można:

telefonicznie: +48 55 261 22 16
mailowo: jryzop@ekokwidzyn.pl

Szczegółowe informacje: Adam Juźwiak (Muzeum w Kwidzynie) a.juzwiak@zamek.malbork.pl lub +48 600 212 068

Konkurs organizowany przy wsparciu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków

Więcej szczegółów w załącznikach:
zaproszenie (pdf)
regulamin konkursu (pdf)
zakres tematyczny (pdf)
harmonogram (pdf)

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.