Zamek<br />w Kwidzynie
Pustułkowa Kamera Przyroda Polski PółnocnejCiałopaleniePlebiscyt

Wydarzenia / Konkurs pszczelarski

Dział Przyrody Muzeum w Kwidzynie - Oddziału Muzeum Zamkowego w Malborku, zaprasza do udziału w konkursie „Pszczoły w środowisku wiejskim”.
W konkursie mogą wziąć udział pszczelarze lub sympatycy pszczelarstwa w terenu całej Polski

Zadanie konkursowe:
Zaprojektowanie instalacji ekspozycyjnej prezentującej biologię i ekologię pszczoły miodnej.

Nagrodą główną jest 1000 zł.

Istnieje możliwość realizacji projektu instalacji na wystawie przyrodniczej w Muzeum w Kwidzynie w przyszłości, jednak nie stanowi ona części nagrody w konkursie.
Muzeum w Kwidzynie nie określa również ewentualnego terminu takiej realizacji.

Projekty konkursowe można nadsyłać do 12 grudnia bieżącego roku w formie:
Tradycyjnej - adres: Muzeum w Kwidzynie, ul. Katedralna 1, 82-500 Kwidzyn
Elektronicznej - na adres a.juzwiak@zamek.malbork.pl
Rozstrzygnięcie konkursu 16 grudnia 2011 roku.

Ostatecznie minął czas na nadsyłanie prac na konkurs.
Organizatorzy ze smutkiem ogłaszają, że główna nagroda nie została przyznana żadnej z prac konkursowych.

Warunkiem udziału projektu w konkursie jest załączenie deklaracji zgody na udział w działaniu – wzór deklaracji do pobrania poniżej.

Do pobrania:
Zaproszenie do konkursu
Regulamin konkursu
Opis warunków projektu konkursowego
Deklaracja zgody na udział w konkursie

Szczegółowe informacje:
Adam Juźwiak (Muzeum w Kwidzynie)
a.juzwiak@zamek.malbork.pl
tel. [55] 646 37 95.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.