Zamek<br />w Kwidzynie
PlebiscytAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latForma funkcja nowoczesnośćPustułkowa Kamera

Wydarzenia / KULTURA DOSTĘPNA 2018 w Zamku w Kwidzynie

KULTURA DOSTĘPNA 2018 w Zamku w Kwidzynie

Program ministerialny Kultura dostępna będzie w roku 2018 realizowany w Muzeum Zamkowym w Malborku, w okresie od 12 maja do 16 listopada lub do wyczerpania puli zajęć przewidzianych w projekcie. Zajęcia prowadzone będą na Zamku w Malborku oraz w oddziałach Muzeum: na zamkach w Kwidzynie i Sztumie.

 

Strategicznym  celem  programu  jest  wspieranie  zadań  służących  ułatwieniu  dostępu  do  kultury, skierowanych  do  szerokiego  grona  odbiorców  i  sprzyjających  integracji  społecznej.  Działania  te powinny  służyć  osiągnięciu  realnych,  systemowych  i  długofalowych  efektów  w niwelowaniu  barier w dostępie  do  kultury  w  wymiarach:  przestrzennym,  ekonomicznym,  społeczno-mentalnym i kompetencyjnym  ze  szczególnym  uwzględnieniem  potrzeb  osób  z miejscowości  pozbawionych bezpośredniego  dostępu  do  narodowych  zasobów  dóbr  kultury,  instytucji  kultury  oraz  instytucji artystycznych.

Ważnym  aspektem  jest  uwzględnienie  potrzeb  osób  mających  utrudniony  dostęp  do  kultury  i  niezaangażowanych w życie kulturalne. Podejmowane działania powinny stwarzać warunki do włączania i  współdziałania  przedstawicieli  różnych  grup  społecznych  w życiu  kulturalnym,  zdobywania pozytywnych  doświadczeń  w  kontakcie  z  kulturą  oraz  budowaniu  kompetencji  odbiorców  kultury.

Celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym, które zapewniają  całkowicie bezpłatny dostęp odbiorców do oferty kulturalnej. Z tego względu program nie przewiduje udzielania dofinansowań jako pomocy publicznej.

Priorytetowo  traktowane  będą  zadania  popularyzujące  dziedzictwo  o  znaczeniu  narodowym i poszerzające  dostęp  do  oferty  kulturalnej,  o  wysokiej  wartości  edukacyjnej  i  artystycznej, integrujące społecznie. Realizowane w ramach programu zadania powinny uwzględniać organizację nieodpłatnego  uczestnictwa  w  oddalonej  przestrzennie  ofercie  kulturalnej  oraz  wyróżniać  się oryginalną,  spójną  koncepcją,  być  adekwatne  do  potrzeb  i oczekiwań  odbiorców,  do  których  są adresowane.

Ważnym  założeniem  programu  jest  umożliwianie  uczestnictwa  oraz  integracji  społecznej przedstawicieli  różnych  grup  społecznych m.in.:  dzieci  i  młodzieży  szkolnej,  osób  starszych,  osób z niepełnosprawnością,  środowisk,  które  z  powodu  silnych  barier  (np.  mentalnych,  kulturowych, prawnych) pozostają poza obiegiem życia kulturalnego i społecznego lub mają do niego utrudniony dostęp.

Istotnym  elementem  realizowanych  zadań  powinno  być  nawiązywanie  współpracy  z  innymi podmiotami  –  szkołami,  instytucjami  kultury,  organizacjami  pozarządowymi  czy  placówkami opiekuńczymi  –  której  efektem  będzie  stworzenie  spójnej  oferty  edukacyjno-kulturalnej, przyczyniającej  się  do  rewitalizacji  społecznej i  rozwoju  kapitału  społecznego.

 

 

W sprawie lekcji muzealnych, prowadzonych w ramach programu Kultura dostępna w Muzeum Zamkowym w Malborku oraz w oddziałach na zamkach w Kwidzynie I Sztumie należy kontaktować się z:

Muzeum Zamkowe w Malborku - Tomasz Bogdanowicz - t.bogdanowicz@zamek.malbork.pl

Zamek w Kwidzynie – Joanna Jezierska - j.jezierska@zamek.malbork.pl

Zamek w Sztumie – Bogumiła Omieczyńska -   b.omieczynska@zamek.malbork.pl

 

 

Zasady zgłoszeń do udziału w programie:

 

Niezbędnym elementem przyjęcia zgłoszenia do udziału w lekcji muzealnej, w ramach programu Kultura dostępna 2018 w Muzeum Zamkowym w Malborku jest Karta zgłoszenia, którą należy wypełnić i przesłać na adres prowadzącego wybrane zajęcia tematyczne. Potwierdzenia oraz ustalenia szczegółowe, dotyczące terminu i warunków przeprowadzenia lekcji dokonywane będą telefonicznie.

UWAGA! Wysłanie lub złożenie Karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem rezerwacji lekcji.

 

Tematy lekcji w Zamku w Kwidzynie.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.