Zamek<br />w Kwidzynie
PlebiscytForma funkcja nowoczesnośćCiałopalenieAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 lat

Wydarzenia / Noc Muzeów w Muzeum Zamkowym w Malborku

Noc Muzeów w Muzeum Zamkowym w Malborku

Muzeum Zamkowe w Malborku z oddziałami w Kwidzynie i Sztumie zaprasza na NOC MUZEÓW, która odbędzie się 14 maja 2022r. Liczymy na to, że wybierzecie się z nami w nocną podróż śladami historii i sztuki – poniżej znajdziecie pełen program wydarzenia i ofertę każdego z naszych oddziałów.

 

PROGRAM

 

Zamek w Malborku oferuje nocne zwiedzanie z przewodnikiem trasą prowadzącą przez wały Plauena, dziedziniec Zamku Średniego, Wielki Refektarz i Pałac Wielkich Mistrzów, dziedziniec Zamku Wysokiego, kościół Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim, tarasy i ogród wielkich mistrzów, fosy i międzymurze zachodnie.

 

Bilety w cenie 1 zł do nabycia w kasie Muzeum i online. Ilość biletów ograniczona do 3 600 szt.

Zwiedzanie w godzinach 20.00-1.00. Ostatnie wejście o godzinie 23.30.

 

Zamek w Sztumie zaprasza na nocne zwiedzanie wystaw w skrzydle południowym zamku oraz dziedzińca z audioprzewodnikiem.

O godz. 20.00 i 21.30 prelekcja nt. historii zamku – sala wykładowa w skrzydle południowym

Ponadto w programie zwiedzanie siedziby Bractwa Rycerzy Ziemi Sztumskiej

w skrzydle wschodnim.

Na dziedzińcu dostępne będą stanowiska prezentujące dawną muzykę, średniowieczne gry, kaligrafię, ziołolecznictwo i czerpanie papieru.

Bilety w cenie 1 zł dostępne w kasie Muzeum lub online.

Zamek dostępny w godzinach 20.00- 23.00.Ostatnie wejście o godz. 22.30.

 

Zapraszamy na nocne zwiedzanie Zespołu Katedralno-Zamkowego w Kwidzynie w tym prelekcję „Ogrody dawniej i dziś”, wystawę jednej nocy „Kwidzyńska farbiarnia Wagnerów- klocki drukarskie”, prezentacje multimedialne „Kwiaty Maryjne” i „Kwiaty w zdobnictwie wnętrz mieszkalnych” oraz „Lokalne pocztówki z wzorami florystycznymi”, warsztaty z tworzenia kwiatów z papieru i warsztaty z kaligrafii oraz zwiedzanie ekspozycji stałych (piwnice, I piętro, skrzydło północne II piętra)

Bilety w cenie 1 zł dostępne w kasie Muzeum lub online.

 

Noc Muzeów w Katedrze:

- godz. 21.30 - koncert

- zwiedzanie Krypty Wielkich Mistrzów

- zwiedzanie Wieży Dzwonnej

Wejściówki do odbioru. w Tabularium. Wszystkie atrakcje dostępne w godz. 19.00-23.00. Program jest realizowany przy współpracy z Kwidzyńskim Centrum Kultury

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.