Zamek<br />w Kwidzynie
Pustułkowa Kamera PlebiscytPrzyroda Polski PółnocnejCiałopalenie

Wydarzenia / Nowa organizacja kompleksu muzealno-katedralnego w Kwidzynie

Muzeum Zamkowe w Malborku, Miasto Kwidzyn oraz Kwidzyńskie Centrum Kultury podejmują współpracę w zakresie utworzenia stworzenia jednej, wspólnej i spójnej oferty dla turystów, która pozwoli na przyjęcie większej liczby odwiedzających cały kompleks katedralno- zamkowy w Kwidzynie.

 

W piątek 6 maja o godz. 18:00 na zamku w Kwidzynie odbyło się trójstronne podpisanie listu intencyjnego pomiędzy przedstawicielami Muzeum Zamkowego w Malborku, Miasta Kwidzyn oraz Kwidzyńskiego Centrum Kultury przy udziale Wiceministra kultury, sekretarza stanu oraz Generalnego Konserwatora Zabytków dr Jarosława Sellina.

 

dr Jarosław Sellin, wiceminister kultury, sekretarz stanu, Generalny Konserwator Zabytków:

- Od 2018 r. zespół katedralno-zamkowy w Kwidzynie cieszy się tytułem pomnika historii. Jako oddział Muzeum Zamkowego w Malborku prezentuje zbiory o historii Powiśla, historii krzyżackiej, kapituły pomezańskiej, ale brakuje opowieści bardziej szczegółowej o historii miasta, które za 11 lat będzie obchodziło swoją osiemsetletnią rocznicą powstania. Za półtora roku będzie można w nowym obiekcie w pobliżu zamku, zorganizować ciekawą wystawę stałą opowiadającą o historii Kwidzyna. A jest o czym opowiadać jest o czym opowiadać, jeśli chodzi o historią miasta.

 

List intencyjny dotyczy stworzenia jednej, wspólnej i spójnej oferty dla turystów, która pozwoli na przyjęcie większej liczby odwiedzających cały kompleks katedralno-zamkowy w Kwidzynie. W efekcie końcowym powstanie jednorodna dla całego obiektu oferta turystyczna. Ponadto, w bezpośrednim sąsiedztwie muzeum powstanie wspólna kasa biletowa wraz ze sklepem z pamiątkami oraz stała wystawa przedstawiająca najważniejsze wątki historii Kwidzyna. Lokalizacją dla tych przedsięwzięć jest nowo wybudowany kwartał kamienic, wzniesiony w ramach rewitalizacji historycznego centrum miasta.

 

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku dr hab. Janusz Trupinda:

 

-Podpisany dzisiaj list intencyjny jest deklaracją współpracy Muzeum Zamkowego w Malborku i władz miasta Kwidzyna oraz Kwidzyńskiego Centrum Kultury. Dotyczy organizacji stałej ekspozycji poświęconej historii miasta, która będzie realizowana pod auspicjami Muzeum Zamkowego w Malborku. Muzeum otoczy opieką naukowo-konserwatorską artefakty zabytki, które były przez lata gromadzone przez władze miasta i przez Kwidzyńskie Centrum Kultury, zorganizuje ekspozycję stałą, a także szereg ekspozycji czasowych oraz wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.

 

Andrzej Krzysztofiak, burmistrz Kwidzyna:

 

-Mieszkańcy od dawna marzyli o tym, aby naszym mieście powstało muzeum historii Kwidzyna. Dzisiejsze podpisanie listu intencyjnego jest kolejnym krokiem w celu zrealizowania tego marzenia i zrealizowania tego pomysłu. Zadaniem miasta będzie przygotowanie obiektu i sal muzealnych, zaś profesjonalni muzealnicy z muzeum Zamkowego w Malborku zajmują się realizacją tego przedsięwzięcia. Myślę, że to połączenie działań miasta i działań muzeum przyniesie spodziewane efekty.

 

Muzeum Zamkowe w Malborku, Miasto Kwidzyn i KCK podejmują współpracę także w celu utworzenia na bazie wspólnych zbiorów wystawy stałej "Historia Kwidzyna" wraz z punktem handlowym, prowadzącym sprzedaż pamiątek oraz obejmującym sprzedaż biletów na zwiedzanie katedry, Krypty Wielkich Mistrzów, zamku, wieży dzwonnej oraz nowej wystawy stałej „Historia Kwidzyna”.

 

Ewa Nowogrodzka, dyrektor Kwidzyńskiego Centrum Kultury:

 

- Pracownia Regionalna działa przy Kwidzyńskim Centrum Kultury i od kilkunastu lat zgromadzi zbiór pamiątek, dokumentów dotyczących historii miasta Kwidzyna i też jej mieszkańców. Wystawa, która zaistnieje w niedalekiej przyszłości  spowoduje, że nasze zbiory zostaną udostępnione szerokiej publiczności.

 

Zespół napisze scenariusz wystawy stałej i wykona wystawę stałą „Historia Kwidzyna” prezentującą dzieje miasta w obrębie lokali w bezpośrednim sąsiedztwie zamku, przekazanych na te cele przez Miasto Kwidzyn.

 

-Wystawa w miarę możliwości, z układem chronologicznym z wyraźnym położeniem akcentu na historię i kulturę Kwidzyna w XIX i XX, z wykorzystaniem szerokiego wachlarza zachowanych przedmiotów i dokumentów kultury materialnej tego okresu. Ekspozycja spełni rolę uzupełniającą dla oferty wystawienniczej Zamku w Kwidzynie. Wystawa zachęci również mieszkańców miasta do poznania historii własnego miejsca zamieszkania. Zdecydowanie zaobserwować można w ostatnich latach wzrost zainteresowania tym nieodległym okresem historii miasta. Poszukiwane są informacje dotyczące wyglądu, widać wyraźne zainteresowanie widokami poszczególnych ulic i budynków, które zmieniały na przestrzeni lat – chcemy odpowiedzieć na tę potrzebę tą wystawą. - komentuje Justyna Liguz, Pełnomocnik Projektu z ramienia kwidzyńskiego oddziału Muzeum Zamkowego w Malborku.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.