Zamek<br />w Kwidzynie
Przyroda Polski PółnocnejAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latForma funkcja nowoczesnośćPlebiscyt

Wydarzenia / Otwarcie wystawy i podsumowanie konkursu fotograficznego „Natura i Kultura”

Otwarcie wystawy i podsumowanie konkursu fotograficznego „Natura i Kultura”

 

Dnia 16 października 2018 r. na zamku w Kwidzynie, gdzie mieści się Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku, odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego „Natura i kultura”. Konkurs miał charakter wewnętrzny, bo wzięli w nim udział tylko pracownicy Muzeum Zamkowego, ale wystawę złożoną z najlepszych prac mogą oglądać wszyscy zwiedzający Muzeum w Kwidzynie. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na relacje zachodzące między przyrodą, a architekturą średniowiecznych zamków w Malborku, Kwidzynie i Sztumie. Te trzy zamki należą do Muzeum Zamkowego w Malborku. Na konkurs nadesłano 70 prac. Jury w skaldzie : Stanisław Składanowski – przewodniczący, Barbara Pospieszna- członek, Adam Juźwiak –sekretarz, wybrało 21 prac, które wyróżnione zostały udziałem w wystawie. Jury wybrało także cztery najlepsze jego zdaniem fotografie.

 

Oto laureaci Konkursu:

Ryszard Rząd I Miejsce

Jolanta Kacperska II Miejsce

Ewa Witkowicz – Pałka III Miejsce

Bernard Jesionowski - Wyróżnienie

 

Nagrody i dyplomy ufundowane przez Dyrektora MZM wręczyli uczestnikom konkursu Zastępcy Dyrektora: Kazimierz Bogusz i Beata Stawarska oraz Janusz Cygański - kierownik Muzeum w Kwidzynie a zarazem przewodniczący Konkursu. Autorami prac na wystawie są: Mirosław Czapski, Joanna Czarnowska, Barbara Dąbrowska- Sikora, Bernard Jesionowski, Joanna Jezierska, Jolanta Kacperska, Dorota Kiedrowicz, Rafał Kiedrowicz, Iwona Orszulak, Ryszard Rząd, Jagoda Saj, Ewa Witkowicz-Pałka. W trakcie wernisażu Adam Juźwiak -opiekun zbiorów przyrodniczych MK snuł opowieść o wartościach kulturowych i przyrodniczych zamkowych drzew, a Zespół Katedralno- Zamkowy wykonał utwór muzyczny pt. „Nie ma lipy na zamku w Kwidzynie”.

 

Fotograficzna relacja z otwarcia wystawy: Łukasz Rzepczyński

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.