Zamek<br />w Kwidzynie
Pustułkowa Kamera CiałopalenieAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latPlebiscyt

Wydarzenia / Podumowanie wizyty studyjnej w Kwidzynie i Sztumie.

Podumowanie wizyty studyjnej w Kwidzynie i Sztumie.Podumowanie wizyty studyjnej w Kwidzynie i Sztumie.Podumowanie wizyty studyjnej w Kwidzynie i Sztumie.Podumowanie wizyty studyjnej w Kwidzynie i Sztumie.

14 grudnia 2018 odbyła się wizyta studyjna do zamków w Kwidzynie i Sztumie, w której udział wzięli informatorzy i informatorki turystyczne z Gdańskiej Organizacji Turystycznej, z Informacji Turystycznej i Domu Kultury w Starej Kiszewie oraz Pomorskiego Centrum Informacji Turystycznej. Wizyta została zorganizowana we współpracy z Muzeum Zamkowym w Malborku.

 

Pierwszym punktem wizyty był Zamek w Kwidzynie. Informatorzy odwiedzili między innymi piwnice zamkowe z przepięknymi sklepieniami oraz słynne gdanisko. Muzeum zaprezentowało również swoje zbiory na temat historii Powiśla, a także wyjątkową kolekcję scyzoryków. Uczestnicy wizyty byli pod wrażeniem różnorodności wystaw oraz udostępnianych do zwiedzania pomieszczeń.

W drodze do kolejnego zamku krzyżackiego grupa zatrzymała się w gospodarstwie agroturystycznym w Klibergowicach, które opisywano w ramach projektu Pomorskie Culinary Prestige. Więcej o tym niezwykłym miejscu można przeczytać tutaj.

 

Na zamku w Sztumie uczestnicy wizyty zostali oprowadzeni po pomieszczeniach, którego dopiero niedawno zostały odrestaurowane. Zamek będzie posiadał własną salę konferencyjną oraz sale poświęcone wystawom czasowym. Na jednej z nich obecnie prezentuje się historie zamków krzyżackich na Pomorzu. Grupa miała okazję przejść się wzdłuż murów zamkowych oraz zapoznać się z planami dotyczącymi dalszej renowacji obiektu. Była to wyjątkowa okazja do zobaczenia, jak tworzy się ofertę obiektu turystycznego.

 

Dziękujemy Muzeum Zamkowemu w Malborku za możliwość zwiedzania jego oddziałów.

Tekst i foto: PROT

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.