Zamek<br />w Kwidzynie
PlebiscytPustułkowa Kamera Forma funkcja nowoczesnośćPrzyroda Polski Północnej

Wydarzenia / Pokaz Rycerski Bractwa Kerin

11 listopada bieżącego roku w Muzeum Zamkowym w Kwidzynie odbył się pokaz rycerski Bractwa KERIN. Rycerze wprowadzili publiczność w nastrój średniowiecza pokazując się w strojach z epoki i opowiadając historię chłopca, który spod opieki matki zostaje przekazany wujowi. Zdobywając nowego mentora chłopiec powoli przeistacza się w młodzieńca. Z pacholęcia staje się giermkiem, a potem za zasługi zostaje pasowany na rycerza.

Pokaz był przykładem interaktywnej zabawy. Widzowie nie tylko słuchali opowieści i oglądali przedstawienie – mogli także w nim uczestniczyć i zasmakować życia prawdziwego średniowiecznego rycerza. Można było przymierzyć zbroję, wziąć do ręki broń, sprawdzić jak się trzymało tarczę.

Zainteresowanie odbiorców i gromkie brawa po zakończeniu są tylko potwierdzeniem pozytywnego przyjęcia pokazu rycerskiego.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.