Zamek<br />w Kwidzynie
CiałopaleniePrzyroda Polski PółnocnejPlebiscytAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 lat

Wydarzenia / Pola tętniące życiem - Wystawa czasowa

 
 
Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy "Pola tętniące życiem" w dniu 30 czerwca 2016 roku o godzinie 17:30 w przyrodniczej galerii "Pod Mewami" w Muzeum w Kwidzynie.

 Pola, łąki, miedze, ugory to charakterystyczne elementy tradycyjnego krajobrazu rolniczego trwającego od setek lat. To również dom dla milionów dzikich istot, które żyją w bliskości człowieka. Ten stan jest zagrożony przez przemiany technologiczne ostatnich dziesięcioleci. Takie skarby jak dudek, kraska, bocian, czajka, kolorowe motyle lub pracowite pszczoły mogą bezpowrotnie zniknąć z otwartego krajobrazu Europy.

Wystawa odsłania skarby przyrody krajobrazu rolniczego zachęcając do refleksji.

Właścicielem wystawy jest Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” 

Wystawa powstała w ramach projektu edukacyjnego „Pola tętniące życiem” dofinansowanego przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach funduszy EOG.  


 
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.