Zamek<br />w Kwidzynie
Przyroda Polski PółnocnejTurniej Łucznicy na Zamku w KwidzynieForma funkcja nowoczesnośćPustułkowa Kamera

Wydarzenia / "Pomorskie Sploty" na Zamku w Kwidzynie

"Pomorskie Sploty" na Zamku w Kwidzynie"Pomorskie Sploty" na Zamku w Kwidzynie"Pomorskie Sploty" na Zamku w Kwidzynie"Pomorskie Sploty" na Zamku w Kwidzynie"Pomorskie Sploty" na Zamku w Kwidzynie"Pomorskie Sploty" na Zamku w Kwidzynie"Pomorskie Sploty" na Zamku w Kwidzynie"Pomorskie Sploty" na Zamku w Kwidzynie"Pomorskie Sploty" na Zamku w Kwidzynie

3 lipca w Zamku w Kwidzynie odbyły się warsztaty wikliniarskie. Zostały zorganizowane we współpracy naszej placówki z Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku w ramach „Pomorskich Splotów”. Całodzienne warsztaty umożliwiły uczestnikom na stworzenie własnych prac pod okiem doświadczonego instruktora Pana Mariana Behnke. Dzięki prowadzącemu zapoznano się z podstawowymi materiałami oraz warsztatem wikliniarza. Pierwsze kroki w rzemiośle o niezwykle bogatej tradycji wśród mieszkańców Kwidzyna i jego okolic okazały się dosyć trudno. Jednak serdeczna i umiejętna pomoc instruktora pozwoliła  wykonać wiklinowe kwiaty i koszyczki. Miła atmosfera spotkania i satysfakcja z wykonania własnych prac pozwoliły uczestnikom zapomnieć o upływającym czasie…Tło plecionkarskiej próby sił stanowiły wspaniałe gotyckie mury kwidzyńskiego zamku.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.