Zamek<br />w Kwidzynie
Forma funkcja nowoczesnośćPlebiscytAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latPustułkowa Kamera

Wydarzenia / Prezentacja nowych zabytków w Zamku w Kwidzynie.

Prezentacja nowych zabytków w Zamku w Kwidzynie.Prezentacja nowych zabytków w Zamku w Kwidzynie.Prezentacja nowych zabytków w Zamku w Kwidzynie.Prezentacja nowych zabytków w Zamku w Kwidzynie.Prezentacja nowych zabytków w Zamku w Kwidzynie.Prezentacja nowych zabytków w Zamku w Kwidzynie.Prezentacja nowych zabytków w Zamku w Kwidzynie.Prezentacja nowych zabytków w Zamku w Kwidzynie.

Napierśnik i szyszak eksponowane w Kwidzynie.

 

Przez całą pierwszą połowę października nowe nabytki Muzeum Zamkowego w Malborku, czyli napierśnik oficera gwardii królewskiej i szyszak husarski z czasów króla Augusta II Mocnego można oglądać w Muzeum w Kwidzynie. W dniu 9 października na zamku kwidzyńskim odbyła się także uroczysta prezentacja nowo zakupionej kolekcji, z prelekcją na temat pobytów króla Augusta II w Malborku, i szerzej, na terenie Prus Królewskich, którą wygłosił dr hab. Karol Polejowski. Po prelekcji odbyła się dyskusja, w której roztrząsano już szczegółowe problemy, związane z takimi kwestiami jak wytrzymałość napierśnika na ogień karabinowy na początku XVIII w. czy datowanie okresu z którego pochodzi szyszak. Duże zainteresowanie wzbudziły także detale obu plakiet z monogramem królewskim, które zdobią oba eksponaty.

 

Zakup kolekcji przez MZM był możliwy dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Kolekcje Muzealne na rok 2018.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.