Zamek<br />w Kwidzynie
Pustułkowa Kamera Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latForma funkcja nowoczesnośćCiałopalenie

Wydarzenia / Projekt edukacyjno -wystawienniczy: Plebiscyt 1920 roku na Powiślu, Warmii i Mazurach

Głównym celem projektu jest promowanie i upowszechnianie wiedzy historycznej, związanej z głosowaniem plebiscytowym, przeprowadzonym na Powiślu w lipcu 1920 roku, w związku z 90-tą rocznicą plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu, poprzez zorganizowanie nowoczesnej, multimedialnej i interaktywnej wystawy historycznej. Celem ponadregionalnym jest próba nawiązania dialogu pomiędzy Polakami i Niemcami, na kanwie obiektywnego scenariusza wystawy, pokazującego obie strony sporu o granicę, skłaniającego odwiedzających do wyciągania własnych wniosków, bez narzucania osądów, doświadczeń i wypaczeń sprzed lat.

Na wspólnej wystawie przygotowanej przez partnerów projektu, połączone zostaną elementy historii miasta Kwidzyna i Powiśla ze współczesnością, tradycja z nowoczesnością, a ekspozycja spełni funkcję kształtowania własnej tożsamości oraz umiejętności dialogu międzykulturowego.

Wystawa zaprezentowana zostanie w budynku dawnego Heimatmuseum Westpreussen, a obecnie Kwidzyńskiego Centrum Kultury przy ul. Słowiańskiej. Ekspozycja podzielona będzie na dwie części: polską i niemiecką oraz skonstruowana w taki sposób, aby zwiedzający potrafili wyciągnąć własne wnioski na temat polityki wielkich mocarstw, traktatu wersalskiego, regulacji granic czy w kwestiach współżycia Polaków i Niemców i zagadnień związanych z głosowaniem za przynależnością terytorialną Powiśla po 1920 roku.

W ramach projektu przewidziane jest również wyjście z tematyką wystawy w przestrzeń miejską, poprzez zainstalowanie w kilku kluczowych punktach miasta tymczasowych słupów ogłoszeniowych, informujących o ekspozycji i rocznicy, ale także zawierających podstawowe informacje na temat plebiscytu. Mieszkańcy i turyści będą mieli okazję do poznania cząstki historii, idąc do miasta, sklepu czy na spacer. Taki sposób promowania wiedzy ma na celu propagowanie stylu życia opartego na aktywnym uczestnictwie w kulturze.

Partnerzy projektu:

Kwidzyńskie Centrum Kultury – Pracownia Regionalna
Muzeum w Kwidzynie, Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku
Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku
Archiwum Państwowe w Olsztynie
Archiwum Miejskie w Celle, Niemcy
Westpreussisches Landesmuseum, Münster - Wolbeck, Niemcy
Kulturzentrum Ostpreussen, Ellingen, Niemcy

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.