Zamek<br />w Kwidzynie
Pustułkowa Kamera PlebiscytForma funkcja nowoczesnośćPrzyroda Polski Północnej

Wydarzenia / Projekt: Henryka von Plauen obrona Malborka

Projekt Henryka von Plauen obrona Malborka przygotowany w ramach obchodów Roku Grunwaldzkiego, jest międzynarodową wymianą młodzieży z Polski, Litwy i Niemiec, dla których legenda Bitwy pod Grunwaldem i dawne dzieje stały się inspiracją do spotkania z rówieśnikami z innych krajów, rozwijania wspólnych pasji i zainteresowań. Przez 8 dni, 30-osobowa grupa młodych ludzi z trzech krajów, w wieku od 16 do 20 lat realizuje wspólny program zajęć oparty na symulacji i rekonstrukcji wydarzeń sprzed 600 lat, kiedy zakon krzyżacki pod wodzą Henryka Von Plauena szykował się do obrony malborskiej twierdzy po przegranej bitwie. Tematyką projektu jest kultura, sztuka i dziedzictwo kulturowe oparte na uniwersalizmie średniowiecza,. Młodzież przygotowuje się i uczestniczy w projekcie wcielając się w postaci żyjące w określonym czasie historycznym, warunkach, poznając tło epoki, razem pokonując wyzwania, bawiąc się i ucząc współpracy, przyczynia się do odkrycia ponadnarodowościowych korzeni. Językiem komunikacji wszystkich uczestników będzie język angielski. 

Jednym z etapów wspólnej trzydniowej wędrówki z Nowego do Malborka jest zamek w Kwidzynie. Gospodarzami dla grupy międzynarodowych wędrowców są uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie, wspierani przez Bractwo Rycerskie.

W dwudniowym programie przewidziane są min. nocleg młodzież na zamku w Kwidzynie, zagadki historyczne, wspólne gry i zabawy integracyjne, obowiązkowy ubiór uczestników w stroje z epoki, jarmark średniowieczny, pokazy dawnych rzemiosł, pokazy i nauka sztuki średniowiecznych walk, turnieje, nauka tańców średniowiecznych i wspólny śpiew pieśni łacińskiej w katedrze kwidzyńskiej dla społeczności lokalnej. 

Projekt jest finansowany w ramach programu DG Edukacja i Kultura Młodzież w Działaniu.

Organizatorzy projektu:
Muzeum Zamkowe w Malborku
Muzeum w Kwidzynie

Partnerzy gry historycznej w Kwidzynie:

Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie – Młodzieżowe Koło Przyjaciół Zamku
Bractwo Rycerskie – Prokuratoria Pomezańska, Kwidzyn
Patronat Medialny – Dziennik Bałtycki
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.