Zamek<br />w Kwidzynie
CiałopaleniePustułkowa Kamera PlebiscytPrzyroda Polski Północnej

Wydarzenia / Pustułkowa Kamera

Pustułkowa Kamera

Pustułka (Falco tinnunculus) to mniejszy kuzyn sokoła wędrownego. Po myszołowie to najliczniejszy gatunek ptaka szponiastego w Europie. Jest wielkości gołębia i aktywnie poluje na mniejsze do siebie zwierzęta przede wszystkim ssaki, gady owady, a niekiedy ptaki. Samicę łatwo odróżnić od samca po kolorze upierzenia. Jest jednolicie brązowo ubarwiona i intensywniej ciemno cętkowana niż samiec, który dodatkowo wyróżnia się szarym upierzeniem głowy. Charakterystyczną cechą pustułek jest ich lot, w trakcie którego ptaki trzepocząc skrzydłami zatrzymują się w powietrzu, obserwując teren pod sobą w poszukiwaniu ofiary.
Pustułki są ptakami migrującymi, zwykle na południe Europy i północne wybrzeże Afryki. Lokalnie jednak niektóre pary mogą zimować czego przykład mamy w Kwidzynie. Pustułki w naszej okolicy spotkać można również w miesiącach zimowych.

Poczytaj więcej o pustułce w wikipedii
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.