Zamek<br />w Kwidzynie
Pustułkowa Kamera CiałopaleniePrzyroda Polski PółnocnejForma funkcja nowoczesność

Wydarzenia / Ratunek dla zamkowej pustułki

 

W ostatnią sobotę 7 lipca 2012 r w Muzeum w Kwidzynie dzielni strażacy uratowali młodą pustułkę przed niechybną śmiercią. Trzy pary pustułek w tym roku w kwidzyńskim zamku założyły gniazda. Jedno z nich znajdowało w niszy okiennych nad dziedzińcem. Jedno z wychowanych tam trzech młodych w upalne sobotnie popołudnie nie miała szczęścia - ześliznęła się po daszku i wpadła do kosza łączącego dwie rynny. Pułapka okazał się skuteczna. Młody ptak nie mógł wyskoczyć o własnych siłach a dodatkowo istniało zagrożenie, że ześliźnie się wgłąb rury spustowej odprowadzającej wodę z kosza. Nie było możliwości ratowani ptaka od strony dachu, więc wezwano straż pożarną, która zjawiła się po kilku minutach. Pustułkowego podlotka udało się sprawnie wydobyć z pułapki. Po szybkim przeglądzie sprawności skrzydeł został umieszczony w jednej z nisz ponad dziedzińcem.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.