Zamek<br />w Kwidzynie
Turniej Łucznicy na Zamku w KwidzyniePrzyroda Polski PółnocnejPustułkowa Kamera Forma funkcja nowoczesność

Wydarzenia / Relikwiarz bł. Doroty z Mątwów na Zamku w Kwidzynie

Relikwiarz bł. Doroty z Mątwów na Zamku w KwidzynieRelikwiarz bł. Doroty z Mątwów na Zamku w Kwidzynie

Relikwie to szczątki ciał osób świętych lub przedmioty, z którymi te osoby miały związek w czasie życia. Stanowią one przedmiot czci w wielu religiach. W katedrze kwidzyńskiej, w której ostatnie miesiące swojego życia spędziła błogosławiona Dorota Mątowów z pewnością ważnym miejscem w kontekście relikwii była cela, w której była zamurowana. Pochowano ją przecież w katedrze, a do dziś trwa spór, w którym miejscu mogą zanjdować się jeszcze jej doczesne szczątki.

 

Źródła historyczne wielokrotnie mówią o misjach poszukiwania relikwii Doroty. Jedną z misji była wyprawa jezuity Fryderyka Szembeka w 1635 roku. Poszukiwania te zaowocowały przywiezieniem do Torunia fragmentów murów rekluzorium bł. Doroty. Dwa lata później, 3 maja 1637 r. owe relikwie, na polecenie ówczesnego biskupa chełmińskiego i pomezańskiego Jana Lipskiego, złożone zostały na ołtarzu św. Rozalii toruńskiego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty.

 

We wrześniu 2020 r., w trakcie prac inwentaryzacyjnych w zakrystii kościoła św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w ramach realizacji projektu "Inwentarz sztuki Torunia", zidentyfikowany został zespół nowożytnych relikwiarzy, pośród których znajdowała się żelazna skrzyneczka podzielona wewnątrz na pięć komór. W centralnej części spisane na arkuszu papieru znajdowało się pismo informujące o zawartości skrzynki. skrzynki. Jego treść nie pozostawia wątpliwości, iż odnaleziony relikwiarz to ten sam obiekt, który w 1637 r. złożony został na toruńskim ołtarzu św. Rozalii.

 

25 czerwca relikwiarz związany z błogosławioną Dorotą z Mątowów wielkich zaprezentowany zostanie w kwidzyńskim muzeum. Zapraszamy serdecznie do skorzystania z tej okazji i odwiedzenia Zamku w Kwidzynie w godz. 9.00-16.00. W tym dniu równocześnie, podczas VI Sympozjum Dorotańskiego, będzie miał miejsce odczyt Alicji Grabowskiej-Lysenko, w którym przedstawiona zostanie historia poszukiwań relikwii Doroty oraz omówiona zawartość tej niezwykłej skrzyneczki, odnalezionej w 2020 roku... Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.