Zamek<br />w Kwidzynie
CiałopaleniePustułkowa Kamera Forma funkcja nowoczesnośćAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 lat

Wydarzenia / Rozstrzygnięcie konkursu ornitologicznego. Edycja dla młodzieży.

 

W ostatni piątek, 4 listopada, w Muzeum Zamkowym w Kwidzynie odbył się wielki finał II Konkursu Ornitologicznego „Ptaki wokół nas”- edycja dla młodzieży. Z testem, który składał się z 30 pytań z zakresu m.in. znajomości gatunkowej ptaków, podstawowych wiadomości nt. morfologii i przystosowania do lotu oraz ustawy o ochronie przyrody zmagało się 15 uczestników, którzy w etapie szkolnym (28.09.2011r.) zdobyli największą ilość punktów.
Dotarcie do samego finału, tak jak do gniazda żurawia, nie było jednak łatwe. Po rozstrzygnięciu i wyłonieniu na etapie szkolnym najlepszych uczestników, każdy z nich wziął udział w warsztatach terenowych. W dniu 1 października bieżącego roku, grupa 15 osób oraz 2 specjalistów z zakresu ornitologii wybrała się na wspólne ptasie obserwacje z okazji Europejskich Dni Ptaków. Ponadto każdy uczestnik, który zakwalifikował się do finału zobowiązany był do przeprowadzania i udokumentowania samodzielnych wypraw terenowych, celem było poszerzenie swojej wiedzy na temat sposobów obserwowania zachowań i życia ptaków.
Finałowy test rozpoczął się krótkim wprowadzeniem. Na rozwiązanie testu przeznaczono 45 minut. Komisja konkursowa w składzie:

Karol Stawski – przyrodnik i pracownik Działu Przyrody Muzeum w Kwidzynie;
Robert Pipczyński - ornitolog i Członek Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa z Kwidzyna;
Janusz Kowalak – koordynator projektu „Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna”, w ramach którego odbywał się konkurs, Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa;

Po sprawdzeniu wszystkich prac, do ścisłego finału zakwalifikowała trójkę uczniów, która w teście zgromadziła największą ilość punktów. Reprezentant I Liceum Ogólnokształcącego i dwie reprezentantki II Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie dzielnie zmagali się z gradem pytań. Jak się okazało, nie wszystkie pytania kierowane do finalistów były proste. Po dzielnej i uczciwej rywalizacji składającej się z 5 rund pytań podium przedstawia się następująco:

• miejsce I - Wojciech Wojtaś z I LO w Kwidzynie
• miejsce II - Paulina Taczyńska z II LO w Kwidzynie
• miejsce III - Marta Biskup z II LO w Kwidzynie

W finałowych podchodach ponadto udział wzięli uczniowie I i II Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie:

• Monika Bełdycka,
• Natalia Czermińska,
• Karol Budzeń,
• Anna Lenczewska,
• Lucyna Czajkowska,
• Anna Jagodzińska,
• Michał Klejman,
• Anna Dąbrowska,
• Mikołaj Samborski,
• Krzysztof Białkowski,
• Bartosz Żółtański,
• Weronika Szudzińska.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy II Konkursu Ornitologicznego „Ptaki wokół nas” – edycja dla młodzieży odebrali dyplomy i drobne upominki. Zwycięskiej trójce wręczono nagrody w postaci sprzętu do ornitologicznych obserwacji oraz publikacji. Dla wszystkich przygotowano również poczęstunek.
Trzeba przyznać, iż poziom wiedzy, jaki w trakcie finału zaprezentowali wszyscy uczestnicy konkursu okazał się imponujący. W związku z tym zachęcamy do dalszego pogłębiania swojej wiedzy i rozwijania zainteresowań z zakresu ornitologii oraz udziału w kolejnej edycji Konkursu Ornitologicznego „Ptaki wokół nas”, która odbędzie się już za rok!
 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.