Zamek<br />w Kwidzynie
Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latForma funkcja nowoczesność11 listopada Narodowe Święto Niepodległości - zapraszamyCiałopalenie

Wydarzenia / Sierpniowe zajęcia edukacyjne na Zamku w Kwidzynie

Sierpniowe zajęcia edukacyjne na Zamku w Kwidzynie

Zapraszamy na sierpniowe zajęcia przyogotwane przez zespół Muzeum Zamkowego w Malborku z oddziałem na Zamku w Kwidzynie:

 

1. " Żniwa, żniwne korony i dziady, czyli o tym jak wyglądały dożynki w Prusach Wschodnich i Zachodnich i o tym jakie tradycje spotykało się na Powiślu."

Na zajęciach dzieci zapoznają się z podstawowymi zwyczajami związanymi ze żniwami, zobaczą narzędzia pracy i wykonają własną kukiełkę żniwnego dziada.

2. „Legendy rodzinne w herbie zapisane"

Zajęcia będą poświęcone rodzinnym emblematom i temu, co możemy z nich wyczytać. Poprzez pryzmat symboliki heraldycznej dzieci poznają historię rodziny von der Groeben. W części warsztatowej zajęć uczestnicy zaprojektują i wykonają własne herby wykorzystując m.in. przedstawienia zwierząt, które zobaczą w kwidzyńskim Zamku.

3. "O czym opowiadają kwiaty"

Zajęcia są opowieścią o symbolice kwiatów w średniowieczu i w czasach późniejszych a spacer po muzeum w poszukiwaniu roślinności uwrażliwi dzieci na piękno sztuki i zwyczajów ludowych. Na końcu dzieci wykonają własny kwiat z bibuły.

 

Prowadzący- Wioleta Rudzka

 

Koszt zajęć 5 zł, dla dzieci w wieku przedszkolnym wstęp wolny.

Długość zajęć 1,5 godziny.

Telefon:727 522 159

E-mail- w.rudzka@zamek.malbork.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.