Zamek<br />w Kwidzynie
Przyroda Polski PółnocnejPlebiscytForma funkcja nowoczesnośćPustułkowa Kamera

Wydarzenia / Skarby Muzeum w Kwidzynie

Skarby Muzeum w Kwidzynie

Podczas kolejnego spotkania z cyklu Skarby Muzeum w Kwidzynie zostaną zaprezentowane najcenniejsze eksponaty spośród tych, które zostały pozyskane do zbiorów lub zostały zakonserwowane w ciągu ostatnich pięciu lat.

Tylko niektóre z nich trafiły od razu na ekspozycje. Inne , z różnych względów, muszą jeszcze na to poczekać. Będzie więc wyjątkowa okazja , żeby zobaczyć je już teraz.

 

Zaprezentowanych zostanie kilkadziesiąt eksponatów, m.in. : obraz pt. „List” namalowany przez urodzonego w Kwidzynie berlińskiego artystę Wilhelma Räubera (1849-1926), porcelana ze skarbu Rosenbergów, starodruki ( w tym autorstwa Ottona von der Groeben), narzędzia kar i tortur, tzw. brązowy trzewik ze średniowiecznej pochwy miecza, medalowe poroże łosia z I poł. XX wieku, przepisane ręcznie przez mieszkańców Kwidzyna księgi Nowego Testamentu (z okazji 1050-lecia Chrztu Polski), mozaika z herbem Kwidzyna i wiele innych ciekawych eksponatów.

 

Eksponaty będą omówione i przedstawione przez opiekunów kwidzyńskich kolekcji: Joannę Jezierską, Adama Juźwiaka, Łukasza Rzepczyńskiego i Janusz Cygańskiego – kierownika Muzeum, dla którego, w związku z przejściem na emeryturę, będzie to ostatnie spotkanie z tego cyklu.

 

Zapraszamy 24 stycznia 2019 r. o godz. 17.00. Wstęp wolny.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.