Zamek<br />w Kwidzynie
PlebiscytPustułkowa Kamera Forma funkcja nowoczesnośćPrzyroda Polski Północnej

Wydarzenia / Spotkania z historią: „Piśmiennictwo polskie w XIX i XX stuleciu nie tylko na Warmii przez ks. W. Barczewskiego”

 

 dr Jan Chłosta- O Powiślu w książce „Piśmiennictwo polskie w XIX i XX stuleciu nie tylko na Warmii przez ks. W. Barczewskiego”

Książka „Piśmiennictwo polskie w XIX i XX stuleciu nie tylko na Warmii” prezentuje teksty ks. Walentego Barczewskiego publikowane wcześniej, tj. w latach 20 XX wieku w „Gazecie Olsztyńskiej”. Wśród nich są teksty dotyczące Powiśla: „Geografia sztumskiego Powiśla” oraz rozdział pt. „Administratura Pomezańska” w opracowaniu „Nowe kościoły katolickie na Mazurach”

Wśród uczestników spotkania rozlosowane będą publikacje Muzeum Zamkowego w Malborku oraz książka „ Piśmiennictwo polskie w XIX i XX stuleciu...” wydana przez Agencję WIT.

O autorze:

dr Jan Chłosta jest historykiem związanym z olsztyńskim środowiskiem humanistycznym. Jest cenionym autorem książek dotyczących historii oraz kultury Warmii i Mazur, w tym m.in. „Słownika Warmii”. Jest także autorem i redaktorem wydanych drukiem serii wspomnień zasłużonych luminarzy kultury polskiej, m.in. Władysława Gębika.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.