Zamek<br />w Kwidzynie
Forma funkcja nowoczesnośćAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latCiałopaleniePustułkowa Kamera

Wydarzenia / Warsztaty Pieśni

MUZEUM W KWIDZYNIE
Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku

zaprasza w dniu 22 maja 2011 r. w godz. 12:00-14:00 oraz 15:00 - 17:00 (po przerwie) na zajęcia warsztatowe:

 

„PIEŚNI W KRĘGU” prowadzone przez ALINĘ JURCZYSZYN

Od wieków ludzi łączył wspólny śpiew. Poprzez spotkania w pieśni łatwiej było znosić trudy codziennego życia. Pieśni wnosiły radość, poczucie wspólnoty, przełamywały troski, inspirowały do patrzenia na życie jak na opowieść, którą każdego dnia można wyśpiewać na nowo. Warsztaty "Pieśni w kręgu" skierowane są do tych, którzy pragną wrócić do tej pięknej, a powoli odchodzącej z tego świata tradycji. Tradycji zrodzonej z naturalnej potrzeby człowieka - zanurzenia się w melodii świata, wyśpiewania własnej pieśni. Zapraszamy do spotkania, przy imbryku ciepłej herbaty w scenerii muzeum. Nauczymy się pieśni, które śpiewały naszym mamom ich mamy, wyśpiewamy pieśni dzieciństwa, kołysanki, pieśni obrzędowe.

Miejsce:
Sale Zamkowe Muzeum w Kwidzynie

Zapisy i informacje:
codziennie w godz. 9-16

[55] 64 63 796
[55] 64 63 799

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.