Zamek<br />w Kwidzynie
Pustułkowa Kamera Forma funkcja nowoczesnośćPlebiscytAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 lat

Wydarzenia / Warsztaty: Tańce w kręgu

Dział Etnografii Muzeum w Kwidzynie serdecznie zaprasza na warsztaty doskonalące dla nauczycieli szkół i przedszkoli Tańce w kręgu - Podróż dookoła świata.

Warsztaty wzbogacają o nowe pomysły na atrakcyjne lekcje, zajęcia fakultatywne i szkolne imprezy okolicznościowe. Ich celem jest taneczna zabawa, która integruje grupę, pozwala jej uczestnikom poznać się i akceptować ich różnorodność, uczy współpracy, kultury bycia w zespole, radości ze wspólnego działania. Daje również szansę na samoprezentację w atmosferze bezpieczeństwa i zachęca do twórczego działania.

Tańce w kręgu zostały zebrane i opracowane przez niemieckiego choreografa Bernharda Wosiena. Są to najczęściej tańce ludowe. Pochodzą z różnych regionów świata, m.in. z Bałkanów, Grecji, Armenii, Izraela, Rosji, Francji, Szkocji, Irlandii, Wysp Kanaryjskich, Ameryki Południowej.

Oddzielną grupę stanowią tańce relaksacyjne i współczesne układy choreograficzne, w których wykorzystano krąg. Od kilkunastu lat są chętnie wykonywane przez grupy formalne i nieformalne na całym świecie. Bycie w grupie, prosty, naturalny ruch, różnorodność melodii i rytmów łączy radość życia z wrażliwością i zrozumieniem siebie.

Do zajęć z terapii tańcem włącza rysowanie Mandali i relaksacje.

Termin:
12-13 czerwca 2010, godz.10.00-14.00

Miejsce:
Sale zamkowe Muzeum w Kwidzynie

Cena:

80 zł

Warunkiem zapisania się na warsztaty jest zgłoszenie mailowe lub telefoniczne i przedpłata (minimum 40 zł) do dnia 10 czerwca 2010 r.

Zapisy i informacje:
codziennie w godz. 8-16

tel.: +48 55 646 37 80
tel.: + 48 55 646 37 99
email: kwidzyn@zamek.malbork.pl

Prowadząca:
Danuta Trzebińska-Kapczyńska, pedagog-wykładowca.
Autorka ciekawych programów choreograficznych i prowadząca zajęcia w zakresie terapii tańcem w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym oraz w bydgoskich szkołach wyższych.
Instruktorka Improwizacji Tańca, Ruchu i Symboliki Ciała, oraz Tańców w Kręgu. Tańczy i uczy tańczyć od sześciu lat. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii przy Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu. Uczennica Detlefa Kapperta i Beaty Mareckiej-Zehetbauer, Lynn Frances, Gabrieli Wosien, Matrine Wininngton, Ireny Konachowicz, Hanny Sypańskiej, Zuzanny Pędzich i wielu innych.

Serdecznie zapraszamy!

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.