Zamek<br />w Kwidzynie
Przyroda Polski PółnocnejCiałopaleniePustułkowa Kamera Forma funkcja nowoczesność

Wydarzenia / Warsztaty wikliniarskie

Serdecznie zapraszamy na WARSZATY WIKLINIARSKIE dla dzieci oraz dla dorosłych prowadzone przez instruktorów rękodzieła artystycznego oraz uczestników etnograficznych badań terenowych w ramach projektu Plecionkarskim szlakiem Polski

Warsztaty dla i dorosłych (jedna grupa)

26-27.03.2011 (sobota-niedziela) godz. 9-17

Informacje i zapisy tel. 55 64 63 799
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wstęp na warsztaty jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy ! 

Wystawa etnograficzna Niech się plecie powstała w ramach projektu przygotowanego i prowadzonego przez Stowarzyszenie Serfenta z Cieszyna pt. Plecionkarskim szlakiem Polski dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Orange.

W salach kwidzyńskiego zamku
od 25 stycznia do 31 marca 2011
Wstęp wolny.
 


  

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.