Zamek<br />w Kwidzynie
CiałopalenieForma funkcja nowoczesnośćPustułkowa Kamera Przyroda Polski Północnej

Wydarzenia / Wiosenne Ptakoliczenie

 

Zięba zwyczajna (Fringilla coelebs)


Dział Przyrody Muzeum w Kwidzynie oraz Stowarzyszenie EkoInicjatywa zapraszają na Wiosenne Ptakoliczenie.

Wiosenne Ptakoliczenie to akcja dla miłośników ptaków. W odróżnieniu od Zimowego Ptakoliczenia teraz lornetki kierujemy na tereny leśne i łąkowe na obrzeżach miasta. Szczególnym obiektem naszych obserwacji będą skrzydlaci mieszkańcy znad rzeki Liwy.

Startujemy:

20 kwietnia (piątek)
9:00 - Kładka nad Liwą,
Tereny rekreacyjne

Dla kogo:

7-99-latkowie ciekawi przyrody*

Zapewniamy:

sprzęt optyczny
profesjonalne porady ornitologa
mile i przyrodniczo spędzony czas
coś słodkiego na koniec

Zakończenie:

13:30 - Miłosna

Informacje:
Dział Przyrody MK -Adam Juźwiak
a.juzwiak@zamek.malbork.pl
[55] 646 37 95
600-212-068

Plakat

*Uwaga!
Akcja dla uczestników od 7 roku życia. Uczestników poniżej 18 roku życia prosimy o dostarczenie pisemnej zgody rodziców na udział.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.