Zamek<br />w Kwidzynie
Przyroda Polski PółnocnejAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latPustułkowa Kamera Forma funkcja nowoczesność

Wydarzenia / Wykłady otwarte w ramach VI. Sympozjum Dorotańskiego

Wykłady otwarte w ramach VI. Sympozjum DorotańskiegoWykłady otwarte w ramach VI. Sympozjum DorotańskiegoWykłady otwarte w ramach VI. Sympozjum Dorotańskiego

Historia Sympozjów Dorotańskich w Kwidzynie wiąże się z dziejami diecezji elbląskiej (1992 – 2018). Pierwsze Sympozjum Dorotańskie odbyło się 25 czerwca 1994, w ramach ogłoszonego przez bp. Andrzeja Śliwińskiego Roku Dorotańskiego. Główna tematyka prelekcji wiąże się z dziejami kapituły pomezańskiej oraz postacią błogosławionej Doroty, która za zgodą biskupa pomezańskiego zamieszkała w zamurowanej pustelni, gdzie zmarła po 14 miesiącach.

Aby uczcić osobę błogosławionej Doroty, oraz wypromować ją szerszemu gronu mieszkańców Kwidzyna Muzeum Zamkowe w Malborku we współpracy z Miastem Kwidzyn, Kwidzyńskim Centrum Kultury oraz Parafią św. Jana Ewangelisty przygotowało cykl ciekawych wykładów w ramach VI już Sympozjum Dorotańskiego.

Wydarzenie pod patronatem biskupa elbląskiego dr. Jacka Jezierskiego.

Prelegenci:
o. prof. dr hab. Bazyli Degórski (Angelicum, Rzym), ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki (UKSW),
prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski (UMK), dr hab. Marta Kowalczyk (WSD Elbląg), dr Lech Łbik,
dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska (UMK), dr hab. Juliusz Raczkowski (UMK), Katarzyna Bucław (Muzeum Diecezjalne w Toruniu), mgr Alicja Grabowska-Lysenko (TNT), dr hab. Radosław Biskup (UMK).

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.