Zamek<br />w Kwidzynie
PlebiscytCiałopaleniePustułkowa Kamera Aplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 lat

Wydarzenia / Wystawa czasowa: "Forma, funkcja, nowoczesność. Szkło artystyczne ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku"

Otwarcie wystawy   „Forma-Funkcja-Nowoczesność. Szkło artystyczne ze zbiorów  Muzeum Zamkowego w Malborku”

We czwartek,  3 lipca 2015 r.  odbyło się , z udziałem Dyrektora Mariusza Mierzwińskiego, otwarcie wystawy  szkła artystycznego  z kolekcji Muzeum Zamkowego w Malborku.  Na wystawie zgromadzono 60 eksponatów  najwybitniejszych polskich  artystów związanych z Państwową Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych we Wrocławiu  tworzących  w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych  XX wieku  słynną   „szkołę wrocławską” .  „Charakterystyczny styl szkoły – jak pisze Monika Czapska  w towarzyszącym wystawie folderze- przejawiał się w   prostocie i oszczędności  form, geometrycznych kształtach oraz stonowanej kolorystyce, które w powiązaniu  z funkcjonalnością wyrobów i dostosowaniem poszczególnych projektów do łatwej  produkcji seryjnej owocowały powstawaniem naczyń eleganckich i wyrafinowanych (… ).”   Szczególną uwagę   skupiają   na sobie przedmioty zaprojektowane przez  Zbigniewa Horbowego, który  swoim  naczyniom  nadawał   formę „ściśle związaną z  funkcją i ograniczał  dekorację do minimum, co skutkowało wzornictwem oszczędnym formalnie  i wysmakowanym w proporcjach” . Wystawa  zajmuje  zamkowe piwnice.  Piękne, wielobarwne przedmioty i rzeźby ze szkła  świetnie wkomponowały  się w przestrzeń  i klimat surowych średniowiecznych murów.

Opracowanie merytoryczne wystawy: Monika Czapska,  opracowanie plastyczne i aranżacja: Mariusz Stawarski

W trakcie wernisażu  wystąpił  Zespół MM  „Hubertus”,   z koncertem muzyki na instrumenty dęte.

Fotografie z wernisażu: Leszek Okoński 

JC

 

Plakat promujący wystawę. (proj. M.Stawarski)

Zaproszenie

ups

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.