Zamek<br />w Kwidzynie
Forma funkcja nowoczesnośćPrzyroda Polski PółnocnejAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latPustułkowa Kamera

Wydarzenia / Wystawa czasowa: Instrumenty myśliwskie i sygnałowe XIX i XX wieku

Polowania stanowiły u zarania istnienia człowieka na Ziemi jedną z podstawowych czynności, która dostarczała pożywienia i przedmiotów życia codziennego. Myśliwi współpracujący ze sobą musieli skutecznie się ze sobą porozumiewać. Początkowo do tego celu używali własnych głosów, później rogów zwierzęcych oraz instrumentów drewnianych. Dziś poluje się z innych powodów, natomiast umiejętność porozumiewania się na polowaniu stała się sztuką....


Ekspozycja prezentuje najbardziej charakterystyczne instrumenty sygnałowe używane w Europie od początku XIX wieku do współczesności. Wystawa daje możliwość zapoznania się z instrumentami charakterystycznymi dla wschodu i zachodu Europy. Rogi naturalne antylopy Kudu czy bawołów, wschodnie sygnałówki rosyjskie i białowieskie, wrocławskie rogi Księcia Pszczyńskiego, polskie sygnałówki wieżowe, francuskie waltornie „Par Force” aż po unikatowe angielskie rożki myśliwskie. To tylko niektóre z instrumentów z prezentowanej kolekcji. Uzupełnieniem zbioru jest prezentacja literatury oraz plakatów z zakresu sygnalistyki myśliwskiej.

Wszystkie eksponaty pochodzą z kolekcji Muzeum Sygnałów Myśliwskich w Tucholi, założonego i prowadzonego przez sygnalistę Piotra Grzywacza.

Ekspozycję zorganizowano przy okazji obchodów Powiślańskiego Przeglądu Muzyki Myśliwskiej im. Tomasza Bielawskiego.

Organizatorzy:

Muzeum w Kwidzynie

Kwidzyńskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Tradycji Łowieckiej.

Serdecznie zapraszamy!
 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.