Zamek<br />w Kwidzynie
PlebiscytPrzyroda Polski PółnocnejCiałopalenieAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 lat

Wydarzenia / Wystawa czasowa: Jak to ze lnem było

Wystawa Jak to ze lnem było, której tytuł nawiązuje do przedstawionej w formie baśni, pełnej uroku opowieści o lnie Marii Konopnickiej, ma na celu zaprezentowanie ludowego tkactwa - rzemiosła tradycyjnie przypisywanego kobietom. Nieuchronność zachodzących przemian cywilizacyjnych sprawiła, że to rękodzieło, stanowiące do niedawna bardzo istotny element codziennego życia wsi, odchodzi w zapomnienie. 

Zamierzeniem ekspozycji jest ukazanie procesu obróbki lnu od momentu posiania ziarna do uzyskania niezbędnego niegdyś w każdym gospodarstwie lnianego płótna, z jednoczesną rejestracją bogatej obrzędowości towarzyszącej od wieków temu zajęciu. Umożliwią to zgromadzone na wystawie tradycyjne narzędzia do obróbki włókna lnianego, wzbogacone fotografiami dokumentującymi ich zastosowanie.
 
 

Wystawa ma charakter ekspozycji rodzinnej. Ścieżka edukacyjna, przeznaczona dla młodego odbiorcy, nawiązująca do utworu Marii Konopnickiej, połączona została z elementami pouczającej zabawy. Jej celem jest zachęcenie dzieci do przeczytania tej ciekawej lektury. Prezentacja zawiera również odniesienia do znanych legend, mitów, przypowieści związanych z procesem tkania i przędzenia.
 
Serdecznie zapraszamy do Zamku w Kwidzynie!
 
Wystawa przygotowana przez Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku
  
Eksponaty pochodzą ze zbiorów:
Muzeum w Kwidzynie - Oddziału Muzeum Zamkowego w Malborku
Muzeum Narodowego w Gdańsku - Oddziału Etnografii
Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej - Prüfferowej w Toruniu
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
 
Koncepcja i scenariusz:
Barbara Maciejewska
Aranżacja plastyczna:
Hanna Błaszkowska-Gregor
Kurator wystawy w Muzeum w Kwidzynie:
Sylwia Tatara
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.