Zamek<br />w Kwidzynie
CiałopalenieAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 latPlebiscytForma funkcja nowoczesność

Wydarzenia / Wystawa czasowa: Kolekcjonerstwo - nasza pasja

Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ założony został w 1972 roku w Warszawie. Obecnie członkowie klubu działają  w 17 oddziałach regionalnych. W myśl statutu Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ został utworzony w celu integracji osób  zainteresowanych gromadzeniem, zabezpieczaniem oraz  propagowaniem wszystkich przejawów kultury łowieckiej. Jest klubem specjalistycznym powołanym do realizacji zadań w zakresie pielęgnowania historycznych wartości, kultury materialnej i duchowej łowiectwa, poszerzania wiedzy łowieckiej, będąc jednocześnie działaniem kulturotwórczym wobec myśliwych i społeczeństwa. Ta forma myśliwskiej pasji ma znaczący udział w zachowaniu naszego narodowego dziedzictwa. 

W 2012 roku Klub  Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej obchodził 40-lecie swojej działalności. Jubileusz ten stał się inspiracją do zorganizowania  na zamku w Kwidzynie wystawy prezentującej  jego  bogaty dorobek. Prezentowane przedmioty pochodzą z prywatnych zbiorów myśliwych - kolekcjonerów, członków klubu.

Dzięki udostępnieniu swoich zbiorów  szerokie rzesze publiczności muzealnej mają okazję poznać bogactwo i piękno tych przedmiotów.  Dzięki kolekcjonerom i ich pasji w poszukiwaniach zachowane zostały dla kolejnych pokoleń liczne, dziś często unikatowe przedmioty do obejrzenia których serdecznie zapraszamy.

Wystawa prezentowana jest  w sali dawnego dormitorium na I piętrze zamku w Kwidzynie do 15 września 2013 roku.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.